บทสวดมนต์

บทสวดมนต์ ทำวัตรเย็น

บททำวัตรเย็น ใจความสำคัญ : เป็นบทสวดสาธยายคุณของพระรัตนตรัย เพื่อให้จิตเลื่อมใสในพระพุทธเจ…

Read More