บทสวดมนต์

บททำวัตรเช้า

บททำวัตรเช้า ใจความสำคัญ : แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ ว่าด้วยการสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ…

Read More