บทความสาระทั่วไป

เหตุแห่งความรัก

ปุพเพวะ สันนิวาเสนะ ปัจจุปปันนะหิเตนะ วา
เอวันตัง ชายะเต เปมัง อุปปะลังวะ ยะโถทะเกติ ฯ

Read More