เดินตามคำพ่อสอน

18฿

รหัส isbn 978-616-268-263-6
ขนาดสินค้า 9.5 x 14.0  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 60  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 4 สี
จำนวนหน้า 72  หน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม

สารบัญภายในเล่ม


เดินตามรอยคำพ่อสอน
ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส 
เกียวกับหลักในการดำเนินชีวิตให้มีความสุขและความเจริญรุ่งเรือง
คำนำสำนักพิมพ์
วิถีชีวิตมนุษย์นั้น จะต้องมีทุกข์ภัย มีอุปสรรค ผ่านเข้ามาเสมอ
อุปสรรคทำให้ใจแข็งแกร่ง
การฝึกหัดทางใจสำคัญยิ่ง
จิตใจดี ย่อมเจริญ
ความเข้มแข็งในจิตใจ จะต้องฝึกฝนตั้งแต่เล็ก
การฝึกใจให้เข้มแข็ง จะสามารถทำความดีได้ง่ายขึ้น
เริ่มฝึกเร็ว ได้เปรียบ
ความสงบต้องเริ่มที่ภายในใจก่อน
ทำใจให้ดี จะเกิดสติรู้ทัน
กล้าหาญที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้อง
การศึกษาทางด้านจิตใจและศีลธรรม จะทอดทิ้งไม่ได้
จิตใจที่ต่ำทราม เป็นจิตใจที่อ่อนแอ
ความเจริญทางจิตใจซื้อไม่ได้
ให้ปรารถนาดีต่อผู้อื่น
ทำอะไรต้องพอเพียง
สำรวมกายวาจาใจให้ดี ปฏิบัติในทางที่เจริญ ที่เกื้อกูลต่อผู้อื่น
ต้องรู้จักอบรมเด็ก ทั้งในด้านศีลธรรมจรรยา และวัฒนธรรม
ก่อนจะพูดจะทำสิ่งใด จำเป็นต้องหยุดคิดเสียก่อน
คนดีทำให้คนอื่นได้ดี ถ้าเข้มแข็งในความดี
ความจริงใจต่อผู้อื่น เป็นคุณธรรมสำคัญ
ความกตัญญูกตเวที เป็นคุณสมบัติสำคัญสำหรับทุกคน
ความซื่อสัตย์สุจริต เป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่าง
ความเพียรคือการไม่ท้อถอย
ศาสนาและการศึกษาสำคัญที่สุด
มีศีลธรรมอยู่ในใจ เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น
คิดดี ทำดี ตั้งใจดี ทำให้อยู่เย็นเป็นสุข
ธรรมะในพระพุทธศาสนา เป็นสาระและเป็นประโยชน์ในทุกระดับ
การมีจิตกุศล เป็นขั้นที่สำคัญมากในการหาความสุข
การทำบุญ ได้ผลตั้งแต่แรกที่ทำบุญ
บรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้อื่น เป็นการทำบุญที่สูงยิ่งขึ้นไปอีก
สติ สำคัญมาก
ต้องฉุดจิตใจให้แข็งแรง ด้วยสติสัมปชัญญะที่ดี
ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต เป็นเรื่องธรรมดา
ความท้อใจเป็นสิ่งกีดขวางความดี
หมั่นใช้สติปัญญาพิจารณา การกระทำของตนให้รอบคอบเสมอ
ความสุขความเจริญที่แท้จริง เกิดจากความประพฤติที่เป็นธรรม
การปฏิบัติตนให้ดีตามหน้าที่ของตน เป็นการให้พรที่ประเสริฐที่สุด