อุภัยพากยปริวัตน์

20฿

คำอธิบาย

หนังสือเรียนบาลีไวยากรณ์

  1. สมัญญาภิธานและสนธิ 15 บาท
  2. นามและอัพยยศัพท์ 35 บาท
  3. สมาสและตัทธิต 20 บาท
  4. อาขยาตและกิตก์ 25 บาท
  5. อุภัยพากยปริวัตน์ 20 บาท

คุณอาจจะชื่นชอบ…