อิสรภาพชีวิตอยู่ที่จิตดวงเดียว

28฿

รหัสสินค้า : 9786162682360
โดย. : ไพโรจน์ โรจนปัญญาวัชร์
พิมพ์ : 4 สี
กระดาษ : ปอนด์
จำนวน : 63 หน้า
ขนาด : 14.5x21cm.
น้ำหนัก : 70 กรัม
ราคาปก : 28 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม


คำนำ

การได้เกิดเป็นมนุษย์ ถือว่าเป็นบุญวาสนาบารมีอย่างยิ่ง

แต่มีน้อยคนที่ตระหนักถึงความสำคัญข้อนี้

คนส่วนใหญ่เมื่อถูกความเพลิดเพลินครอบงำก็ประมาทต่อการใช้ชีวิต

บางคนใช้ชีวิตขาดทุน  คือ  มีแต่ความทุกข์

บางคนเสมอตัว  คือ  มีทั้งสุขและทุกข์ปนกัน

บางคนคุ้มค่า  คือ  มีสุขมากกว่าทุกข์

บางคนเกินคุ้ม  คือ  มีสุขล้วนๆ

การใช้ชีวิตขาดทุนและเสมอตัวนั้น  ไม่ใช่ปัญหา

เพราะสิ่งแวดล้อมในสังคมรอชักนำอยู่แล้ว

แต่ปัญหาอยู่ที่จะใช้ชีวิตอย่างไร?  ให้คุ้มค่าและเกินคุ้ม

คำตอบ…อยู่ที่เส้นทางการดำเนินชีวิต

ตราบใดที่จิตยังไม่เข้าสู่กระแสพระนิพพาน  ตราบนั้นการใช้ชีวิตอย่างประมาทก็เป็นเพียงชีวิตที่เสมอตัวและรอวันขาดทุนเท่านั้น

หนังสือเรื่อง  “อิสรภาพชีวิต  อยู่ที่จิตดวงเดียว”  เล่มนี้

เป็นบทพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์สมภพ  โชติปัญโญ  ที่ได้บันทึกเสียงไว้

สำนักพิมพ์ได้ขออนุญาตถอดเสียง เพื่อทำเป็นหนังสือออกเผยแพร่ให้พุทธศาสนิกชนได้อ่าน

ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์เป็นอย่างดี ในการจัดทำครั้งนี้ได้คงบทพระธรรมเทศนาไว้เหมือนกับต้นฉบับเสียงมากที่สุด  เพื่อรักษาคำสอนมิให้ผิดเพี้ยน

เพิ่มเติมเพียงการตั้งหัวข้อ  ย่อหน้า  เน้นคำและวาดภาพประกอบ  เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย  รวดเร็วและลึกซึ้งยิ่งขึ้น

ฐาตุ  จิรํ  สตํ  ธมฺโม

ขอพระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  จงดำรงอยู่สิ้นกาลนาน

โดย…ไพโรจน์  โรจนปัญญาวัชร์
(กุมภาพันธ์  พุทธศักราช ๒๕๖๐)

สารบัญเนื้อหาภายใน ประกอบด้วย

 • ชีวิตมีวงจรปิดและวงจรเปิด
 • พระพุทธเจ้าบอกกล่าวความจริง ไม่ใช่บัญญัติ
 • ความเห็นเรื่องตาย-เกิด ตามลัทธินอกพระพุทธศาสนา
 • ตายแล้วเกิดหรือไม่ตามนัยแห่งพุทธศาสนา
 • ๔ คำถามเพื่อความเข้าใจในชีวิต
 • สรุปคำถามของชีวิต ๔ ประการ
 • ชีวิตวงจรฝ่ายกายกับฝ่ายจิต
 • ทำความรู้จักกับวงจรฝ่ายกาย
 • ทำความเข้าใจในวงจรฝ่ายจิต
 • วงจรชีวิตระยะยาว
 • วงจรชีวิตระยะกลาง
 • วงจรชีวิตระยะใกล้
 • ทุกขณะของชีวิตจิตวนได้ทั้ง ๓ ภพ
 • ชิวิตสัตว์ติดขัดอยู่กับเรื่องกาม
 • ชีวิตคนไม่พ้นเวียนวนในภพ ๓
 • วงจรชีวิตหาได้สิ้นสุดที่ความตาย
 • วงจรชีวิตหลังความตายดีหรือร้ายเป็นไปตามกรรม
 • ชีวิตเกิด-ดับตามเหตุปัจจัยเหมือนความเป็นไปของพืชในนา
 • ชีวิตเป็นไปตามเหตุปัจจัย
 • ชีวิตกับเมล็ดพืชเป็นไปคล้ายๆกัน
 • ชีวิตเกิดมาเพราะตัณหาพาให้เกิด
 • เกิดมาอย่างไรอาจเปลี่ยนได้ในภายหลัง
 • พัฒนาให้ถึงที่สุด คือจุดไม่กลายพันธุ์
 • บุญ-บาปนั้นเล่า เป็นดังเงาติดตามตัว
 • ผู้ฝึกจิตจนได้ที่ย่อมคงความดีไม่เปลี่ยนแปลง
 • จิตที่เข้าถึงธรรม ไม่ตกต่ำแม้ยามตาย
 • จิตที่มีธรรม ย่อมน้อมนำสู่นิพพาน
 • วงจรชีวิต เราทำให้ปิดตัวลงได้
 • เมื่อเข้าถึงความเป็นโสดาบันชีวิตก็ผันจากวงจรปิดสู่วงจรเปิด
 • ถ้าพบวงจรเปิดก็ปิดประตูการเวียนว่ายตายเกิด