อำนาจกรรม

ขนาดสินค้า 14.5 x 21.0 เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70 แกรม
น้ำหนัก 70 กรัม
สีหมึกพิมพ์ 4 สี
จำนวนหน้า 64 หน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม

อำนาจกรรม
พระนิพนธ์ใน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก