หลวงปู่ขาวกล่าวธรรม

28฿

รหัสสินค้า : 9786162682537
โดย. : มนิจ ชูชัยมงคล
พิมพ์ : 4 สี
กระดาษ : ปอนด์
จำนวน : 47 หน้า
ขนาด : 14.5x21cm.
น้ำหนัก : 0 กรัม
ราคาปก : 28 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม


สารบัญเนื้อหาภายใน ประกอบด้วย

๑.ธรรมของพระพุทธเจ้าไม่มีสิ่งใดเทียบเท่าเสมอเหมือน

 • เมื่อใจสะอาด ความวินาศแห่งจิตจะเบาบาง
 • จิตที่มีธรรมะ ย่อมชนะกิเลสทั้งปวง

๒.ชนะกิเลสให้ได้เพื่อสลายความเป็นทาส

 • ไม่ชำระใจให้สะอาด ย่อมเป็นทาสกิเลส

๓.ความเพียร คือเข็มทิศสู่วิมุตติ ความหลุดพ้น

 • ความเกียจร้านคือเหตุผลาญสมบัติตน
 • สนิมกินใจ จึงทำให้ใจอ่อนแอ
 • ขจัดสนิมในใจ ให้ใช้ศีล สมาธิ ปัญญา
 • ปล่อยใจให้กิเลสเกาะก็เปราะบางแตกง่าย
 • มีน้ำใจ ให้ทาน ถือเป็นการขัดสนิมใจ
 • มัวท้อแท้เกียจคร้าน พระนิพพานก็ไม่เกิด
 • ตั้งใจ ไม่เกียจคร้าน พระนิพพานก็เกิด
 • มีสติกับปัจจุบัน อดีตและอนาคตนั้นอย่างพะวง
 • ไม่ลงมือทำ ก็ยากจะสำเร็จ

๔.ไตรลักษณ์ กฎธรรมชาติของสิ่งทั้งปวง

 • หนึ่งชีวิตแสนสั้น เร่งทำดีให้ทันก่อนสิ้นไป
 • อย่าประมาทในชีวิต ความตายตามติดดังเงา
 • สร้างกุศลให้มากไว้ ตายไปจักได้พึ่ง

๕.ร่างกายคือที่อาศัยของโรค

 • อยากพบสันติภาพในกายใจ ให้กำจัดกิเลส

๖.ช่วยตนให้พ้นทุกข์คือเป้าหมายสูงสุดของการเกิด

 • เกิดเป็นคนไม่ง่าย อย่าให้ตายเปล่า
 • กายใจเป็นของกลาง ใช้สร้างทั้งบาปบุญ
 • น้อมจิตพิจารณากาย ปฏิบัติธรรมได้ตลอดเวลา
 • ฝึกอบรมจิตเนืองนิตย์ ชีวิตเป็นสุข
 • พิจารณาให้เห็นทุกข์ จะไม่ทุกข์
 • ปล่อยวางได้ ใจก็เป็นสุข

๗.รู้อริยสัจ คือทางตัดทุกข์

๘.เร่งละบาป ทำดี ชำระจิตให้ผ่อนใส

 • เช้าสายบ่ายค่ำ ให้มีสติอยู่ประจำใจ
 • มีสติอยู่เสมอ อย่าเผลอประมาท
 • สมาทานไตรสิกขาศึกษาศีลสมาธิปัญญา