หนังสือเรียนธรรมศึกษา ชั้นโท ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป

80฿

ISBN : 978-616-268-557-6
โดย. : คณาจารย์สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง
พิมพ์ : 4 สี ทั้งเล่ม
กระดาษ : ปรุ๊ฟ
จำนวน : 136 หน้า
ขนาด : 18.5×26 cm.

รายละเอียดเพิ่มเติม

หนังสือเรียนธรรมศึกษา ชั้นโท ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป

หนังสือเรียนธรรมศึกษาชั้นโท ระดับอุดม

เนื้อหา วิชา เรียงความแก้กระทู้ธรรม, วิชา ธรรมวิภาค, วิชา อนุพุทธประวัติ + ศาสนพิธี, วิชาวินัย (อุโบสถศีล) ตรงตามหลักสูตรแม่กองธรรมสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๑
ผังแสดงขอบข่ายเนื้อหาแต่ละวิชา
ผังขอบข่ายการเรียนการสอนในแต่ละคาบ (๒๐ คาบ)
แนวข้อสอบท้ายบทเพื่อประเมินผลการเรียน
แต่ละวิชามีภาพการ์ตูน แผนผังประกอบเนื้อหา ช่วยให้อ่านง่าย เข้าใจง่าย สนุกในการเรียน
เหมาะสำหรับครู, นักเรียนธรรมศึกษา, ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ โรงเรียนวิถีพุทธและผู้สนใจทั่วไป