หนังสือเรียนธรรมศึกษา ชั้นโท ระดับประถม

50฿

ISBN : 978-616-268-607-8
โดย. : คณาจารย์สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง
พิมพ์ : 1 สี ทั้งเล่ม
กระดาษ : ปรุ๊ฟ
จำนวน : 80 หน้า
ขนาด : 18.5×26 cm.

รายละเอียดเพิ่มเติม

สารบัญ

วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม
ขอบข่ายการเรียน
๑. ความหมายเรียงความแก้กระทู้ธรรม
๒. หลักเกณฑ์ในการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม
๓. ขั้นตอนการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม
๔. ผังการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม
๕. พุทธศาสนสุภาษิตที่ควรท่องจำ
หลักการอ่านคำบาลี

วิชาธรรมวิภาค
ขอบข่ายการเรียน
บทที่ ๑ ธรรมหมวด ๓
๑. บุญกิริยาวัตถุ ๓
บทที่ ๒ ธรรมหมวด ๔
ต. วุฑฒิ ๔.
๒. จักร ๔.
๓. อคติ ๔
๔. ปธาน ๔
๕. อธิฏฐานธรรม ๔
๖. อิทธิบาท ๔
๗. พรหมวิหาร ๔
ปัญหาท้ายบท

วิชาอนุพุทธประวัติ
ขอบข่ายการเรียน
บทที่ 2 เสวยวิมุตติสุข
๑. สัตตมหาสถาน ๗
๒. ผังการเสวยวิมุตติสุข ณ สัตตมหาสถาน
๓. ทรงตั้งปณิธานในการประกาศศาสนา
ปัญหาท้ายบท
บทที่ ๒ เริ่มประกาศศาสนา
๑. ปฐมเทศนา
๒. โปรดยสกุลบุตร
๓. โปรดชฎิล ๓ พี่น้อง
ปัญหาท้ายบท
บทที่ ๓ ประกาศศาสนาในแคว้นมคธ
๑. โปรดพระเจ้าพิมพิสาร
๒. ได้พระอัครสาวก
๓. จาตุรงคสันนิบาต
๔. โปรดสิงคาลมาณพ
ปัญหาท้ายบท

วิชา อุโบสถศีล
ขอบข่ายการเรียน
บทที่ ๑ อุโบสถศีล
๑. ความหมายของอุโบสถศีล
๒. ความเป็นมาของการรักษาอุโบสถ
๓. กำเนิดรูปแบบการรักษาอุโบสถในพระพุทธศาสนา
บทที่ 2 ประเภทของอุโบสถในพระพุทธศาสนา
ปัญหาท้ายบท
บทที่ ๓ องค์ประกอบการรักษาอุโบสถในพระพุทธศาสนา
๑. ไตรสรณคมน์
๑.๓ วิธีเข้าถึงไตรสรณคมน์สมัยพุทธกาล
๑.๒ วิธีเข้าถึงไตรสรณคมน์สมัยปัจจุบัน
๑.๓ เหตุทำให้ขาดจากไตรสรณคมน์
๑.๔. เหตุทำให้ไตรสรณคมน์เศร้าหมอง
๒. อุโบสถศีล ๘ สิกขาบท
ปัญหาท้ายบท
บทที่ ๔ ระเบียบวิธีรักษาอุโบสถศีล
๑. วิธีสามทานอุโบสถศีล
๒. ข้อควรปฏิบัติขณะรักษาอุโบสถศีล
ปัญหาท้ายบท
บทที่ ๕ อานิสงส์การรักษาอุโบสถศีล
๑. อานิสงส์ในมหาปรินิพพานสูตร
๒. เหตุที่ทำให้อุโบสถศีลอานิสงส์มากหรือน้อย
ปัญหาท้ายบท
แนวข้อสอบสนามหลวง
วิชา ธรรมวิภาค
วิชา พุทธประวัติ
วิชา อุโบสถศีล
เฉลยแนวข้อสอบสนามหลวง