สวดมนต์ตลอดปีบูชานพเคราะห์

45฿

รหัส isbn 978-616-268-230-8
ขนาดสินค้า 21.0 x  29.5  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 240  กรัม
สีหมึกพิมพ์ ดำ
จำนวนหน้า 105  หน้า
ราคาปก 45  บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดเนื้อหาภายในประกอบด้วย

ทำวัตรเช้า
ปุพพะภาคะนะมการ
พุทธาภิถุติ
ธัมมาภิถุติ
สังฆาภิถุติ
ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถา
สังเวคะปะริกิตตะนะปาฐะ
ตังขะณิกะปัจจะเวกขะณะวิธี
ธาตุปะฏิกูละปัจจะเวกขะณะวิธี
ปัตติทานะคาถา
ทำวัตรเย็น
ปุพพะภาคะนะมะการ
พุทธานุสสะติ
พุทธาภิคีติ
ธัมมานุสสะติ
สังฆานุนุสสะติ
สังฆภิคีติ
อะตีตะปัจจะเวกขะณะวิธี
อุททิสสะนาธิฏฐานะคาถา
คำบูชาพระรัตนตรัย
คำอาราธนาศีล ๕
คำสมาทานศีล ๕
ศีล ๕
คำอาราธนาพระปริตร
คาถาสวดเมื่อจุดเทียนชัย
บทชุมนุมเทวดา
บทชุมนุมเทวดาแบบล้านนา
ปุพพะภาคะนะมะการ
สะระณะคะมะนะปาฐะ
สัมพุทเธ
นะโมการะอัฏฐะกะคาถา
บทขัดมัมงคะละสุตตัง
โมระปะริตตัง
บทขัดมัมงคะละสุตตัง
มังคะละสุตตัง
บทสวดประจำวันอาทิตย์
บทขัดโมระปะริตตัง
โมระปะริตตัง
บทขัดวัฏฏะกะปะริตตัง
วัฏฏะกะปะริตตัง
บทสวดประจำวันจันทร์
บทขัดอะภะยะปะริตตัง
อะภะยะปะริตตัง
บทสวดประจำวันอังคาร
บทขัดกะระณียะเมตตะสุตตัง
กะระณียะเมตตะสุตตัง
บทสวดประจำวันพุธกลางวัน
บทขัดขันธะปะริตตะคาถา
ขันธะปะริตตะคาถา
ฉัททันตะปะริตตัง
บทสวดประจำวันเสาร์
บทขัดอังคุลิมาละปะริตตัง
อังคุลิมาละปะริตตัง
บทขัดโพชฌังคะปะริตตัง
โพชฌังคะปะริตตัง
บทสวดประจำวันพฤหัสบดี
บทขัดระตะนะสุตตัง
ระตะนะสุตตัง
บทสวดประจำวันพุธกลางคืน
บทขัดอาฏานาฏิยะปะริตตัง
อาฏานาฏิยะปะริตตัง
บทสวดประจำวันศุกร์
บทขัดธะชัดคะปะริตตัง
ธะชัคคะปะริตตัง/ธะชัคคะสุตตัง
บทสวดประจำพระเกตุ
บทขัดชะยะปะริตตัง
ชะยะปะริตตัง
มงคลจักรวาลใหญ่
คาถาสวดเมื่อดับเทียนชัย
บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง
ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง
บทขัดมะหาสะมะยะสุตตัง
มะหาสะมะยะสุตตัง
เทวะตาอุยโยชะนะคาถา
สุขาภิยาจะนะคาถา
คาถาชินบัญชร
บทถวายพรพระ
คาถาหว่านทราย
บารมี ๓๐ ทัศ
บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
บทอุทิศบุญ
คำอุทิศบุญครองจักรวาล