สมันตปาสาทิกา ภาค2 แปล เล่ม2

150฿

คำอธิบาย

หลักสูตรและหนังสือประกอบ ชั้นเปรียญธรรม ประโยค ป.ธ.7

  1. สมันตปาสาทิกา ภาค 1 บาลี (ปฐโม ภาโค) 220 บาท
  2. สมันตปาสาทิกา ภาค 2 บาลี (ทุติโย ภาโค) 160 บาท
  3. สมันตปาสาทิกา อัตถโยชนา ภาค 1 (ปฐโม ภาโค) 200 บาท
  4. สมันตปาสาทิกา ภาค1 แปล เล่ม1 190 บาท
  5. สมันตปาสาทิกา ภาค1 แปล เล่ม2 110 บาท
  6. สมันตปาสาทิกา ภาค1 แปล เล่ม3 60 บาท
  7. สมันตปาสาทิกา ภาค2 แปล เล่ม1 200 บาท
  8. สมันตปาสาทิกา ภาค2 แปล เล่ม2 150 บาท

จำหน่ายชุดละ 1,325 บาท (ไม่ขายแยกเล่ม)

คุณอาจจะชื่นชอบ…