สมันตปาสาทิกา จุลวรรค

100฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรและหนังสือประกอบ ชั้นเปรียญธรรม ประโยค ป.ธ.6

  1. สมันตปาสาทิกา ภาค 3 บาลี (ตติโย ภาโค) 200 บาท
  2. สมันตปาสาทิกา อัตถโยชนา ภาค 2 (ทุติโย ภาโค) 190 บาท
  3. สมันตปาสาทิกา มหาวรรค ตอน1 100 บาท
  4. สมันตปาสาทิกา มหาวรรค ตอน2 85 บาท
  5. สมันตปาสาทิกา จุลวรรค 100 บาท
  6. สมันตปาสาทิกา ปริวารวรรค 125 บาท

จำหน่ายชุดละ 800 บาท (ไม่ขายแยกเล่ม)

คุณอาจจะชื่นชอบ…