ศีล ๕

28฿

รหัส isbn 978-616-268-239-1
ขนาดสินค้า 14.5 x  21.0  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 70  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 4  สี
จำนวนหน้า 48  หน้า

คำอธิบาย

สารบัญภายในเล่ม


  • ความหมายของศีล ๕
  • ความสำคัญของศีล ๕
  • ความหมายของศีล
  • วัตถุประสงค์ของการรักษาศีล
  • ผลดีของการรักษาศีล
  • ศีลข้อที่ ๑ ปาณาติปาตา เวระมะณี เจตนาเว้นจากการฆ่าสัตว์
  • ศีลข้อที่ ๒ อะทินนาทานา เวระมะณี เจตนาเว้นจากการถือเอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้
  • ศีลข้อที่ ๓ กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี เจตนาเว้นจากการประพฤติผิดในกาม
  • ศีลข้อที่ ๔ มุสาวาทา เวระมะณี เจตนาเว้นจากการพูดเท็จ
  • ศีลข้อที่ ๕ สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี เจตนาเว้นจากการดื่มสุราเมรัยและเสพของมึนเมา
   •    จุดมุ่งหมาย
    เหตุผล
    ข้อห้าม
    น้ำเมา
    สิ่งเสพติดให้โทษ
    หลักวินิจฉัย
    โทษในชาติปัจจุบัน
    โทษในชาติต่อไป
    อานิสงส์
    วิธีสมาทานศีล
    การ์ตูนธรรมะดีจัง ตอน “ศีล ๕” พื้นฐานของความดี