มนต์พิธี ชาวพุทธ แปล

80฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

สารบัญภายในเล่ม


 

ทำวัตรเช้า
– บทนำทำวัตรเช้า
– ปุพพภาคนมการ
– พุทธาภิถุติ
– ธัมมาภิถุติ
– สังฆาภิถุติ
– รตนัตตยัปปณามคาถา
-สังเวคปริกิตตนปาฐะ
– คาถาพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์
– ธาตุปฏิกูลปัจจเวกขณปาฐะ (ยะถาปัจจะยัง)
– ตังขณิกปัจจเวกขณปาฐะ (ปะฏิสังขาโย)
– วันทาตอนเช้า
– วันทาขอขมาพระ
กรวดน้ำตอนเช้า
– สัพพปัตติทานคาถา (ปุญญัสสิทานิ)
– ปัฏฐนฐปนคาถา (ยันทานิ เม)
– ปัตติทานคาถา (ยา เทวะตา)
บทสวดมนต์หลังทำวัตรเช้า
– ปุพพภาคะนะมะการะ
– สรณคมนปาฐะ
– อัฏฐสิกขาปทปาฐะ (ศีล ๘)
– ทวัตติงสาการปาฐะ (อาการ ๓๒)
– อภิณหปัจจเวกขณะ ๕ (ชะราธัมโมมหิ
– เขมาเขมสรณทีปิกคาถา (พาหุงเว)
– ปัพพโตปมคาถา (ยะถาปิ เสลา)
– อริยธนคาถา (ยัสสะ สัทธา)
– ติลักขณาทิคาถา (สัพเพ สังขารา)
– ภารสุตตคาถา (ภารา หะเว)
– ภัทเทกรัตตคาถา (อะตีตัง นานวาคะเมยยะ)
– ธัมมคารวาทิคาถา (เย จะ อตีตา)
– โอวาทปาฏิโมกขคาถา (สัพพะปาปัสสะ)
– ปฐมพุทธภาสิตคาถา (อะเนกะชาติ)
– ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ (หันทะทานิ)
– บทพิจารณาสังขาร (สัพเพ สังขารา อะนิจจา)
ทำวัตรเย็น
– บทนำทำวัตรเย็น
– ปุพพภาคนมการ
– พุทธานุสสติ
– พุทธาภิคีติ
– ธัมมานุสสติ
– ธัมมาภิคีติ
– สังฆานุสสติ
– สังฆาภิคีติ
– อตีตปัจจเวกขณปาฐะ (อัชชะ มะยา)
– วันทาตอนเย็น (วันทามิ พุทธัง)
กรวดน้ำตอนเย็น
– อุททิสสนาธิฏฐานคาถา (อิมินา)
– บทกรวดน้ำแบบย่อ (ติโลกวิชัยคาถา) (ยัง กิญจิ กุสะลัง)
บทสวดมนต์หลังทำวัตรเย็น (เจ็ดตำนาน สิบสองตำนาน)
– ชุมนุมเทวดา
– นมการสิทธิคาถา (โย จักขุมา)
– สัมพุทเธ
– นโมการัฏฐกคาถา (นะโม ๘)
– มงคลสูตร (อะเสวะนา)
– รัตนสูตร (ยังกิญจิ)
– กรณียเมตตสูตร (กะระณียะ)
– ขันธปริตร (วิรูปักเข)
– โมรปริตร (อุเทตะยัญจักขุมา)
– วัฏฏกปริตร (อัตถิ โลเก)
– ธชัคคสูตร (ย่อ) อะรัญเญ รุกขะมูเล
– อาฏานาฏิยปริตร (วิปัสสิสสะ)
– อังคุลิมาลปริตร (ยะโตหัง)
– โพชฌังคปริตร (โพชฌังโค)
– อภัยปริตร (ยันทุนนิมิตตัง)
– เทวตาอุยโยชนคาถา (ทุกขัปปัตตา)
– มงคลจักรวาฬใหญ่ (สิริธิติ)
– ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (ย่อ)
พระอภิธรรม ๗ คัมภีร์
– พระสังคณี (กุสะลา ธัมมา)
– พระวิภังค์ (ปัญจักขันธา)
– พระธาตุกถา (สังคะโห)
– พระปุคคลปัญญัตติ (ฉะ ปัญญัตติโย)
– พระกถาวัตถุ (ปุคคะโล)
– พระยมก (เย เกจิ กุสะลา)
– พระมหาปัฏฐาน (เหตุปัจจะโย)
– ชัยมงคลคาถา (พาหุง มะหาการุณิโก)
อนุโมทนาวิธี
– อนุโมทนารัมภคาถา (ยะถา)
– สามัญญานุโมทนาคาถา (สัพพี)
– มงคลจักรวาฬน้อย (สัพพะพุทธา)
– กาลทานสุตตคาถา (กาเล)
– ติโรกุฑฑกัณฑสูตร (อะทาสิ เม)
– อัคคัปปสาทสุตตคาถา (อัคคะโต เว)
– โภชนทานานุโมทนาคาถา (อายุโท)
– เทวตาทิสสทักขิณานุโมทนาคาถา (ยัสมิง ปะเทเส)
– เทวตาภิสัมมันตนคาถา (ยานีธะ ภูตานิ)
– อาทิยสุตตคาถา (ภุตตา โภคา)
– วิหารทานคาถา (สีตัง อุณหัง)
– ปัจจเวกขณ์องค์อุโบสถศีล
– ทสธัมมสุตตปาโฐ (ทะสะ อิเม)
– สีลุทเทสปาโฐ (ภาสิตะมิทัง)
– ตายนคาถา (ฉินทะ โสตัง)
– อริยมรรคมีองค์แปด
– คาถาป้องกันภัยสิบทิศ
– คำไหว้พระจุฬามณี ฯ
– คำไหว้พระเจ้าสิบชาติ
– บารมี ๓๐ ทัศ
– ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
– วิปัสสิต
– พระคาถาชินบัญชร
– คาถาบูชาพระสยามเทวาธิราช
– คำแผ่เมตตาให้ตนเอง
– บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
– คำกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล
– อานิสงส์เมตตา
มนต์ประจำวันเกิด
– บทสวดสำหรับผู้เกิดวันอาทิตย์
– บทสวดสำหรับผู้เกิดวันจันทร์
– บทสวดสำหรับผู้เกิดวันอังคาร
– บทสวดสำหรับผู้เกิดวันพุธ (กลางวัน)
– บทสวดสำหรับผู้เกิดวันพุธ (กลางคืน)
– บทสวดสำหรับผู้เกิดวันพฤหัสบดี
– บทสวดสำหรับผู้เกิดวันศุกร์
– บทสวดสำหรับผู้เกิดวันเสาร์
– สีมงคลประจำวัน
ศาสนพิธี
– วิธีรับศีล ๕
– คำอาราธนาศีล ๕
– คำให้ศีล ๕
– วิธีรับศีล ๘
– คำอาราธนาศีล ๘
– คำให้ศีล ๘
– คำอาราธนาอุโบสถศีล
– คำให้ศีลอุโบสถ
– พิธีบวชชี
วิธีการบรรพชาอุปสมบท
– ความหมายของบรรพชาอุปสมบท
– การเตรียมตัวก่อนบวช
– การบรรพชา การบวชสามเณร
– สิ่งที่ต้องจัดเตรียมในการบวชสามเณร
– การอุปสมบท การบวชเป็นพระภิกษุ
– สิ่งที่ต้องจัดเตรียมในการอุปสมบท
– แผนผังการจัดขบวนแห่
– คำวันทาเสมา
– คำขอขมาโทษบิดา-มารดา
– วิธีบรรพชาอุปสมบทแบบอุกาสะ
– คำขอบรรพชา
– คำขอนิสสัย
– คำขออุปสมบท
– วิธีบรรพชาอุปสมบทแบบเอสาหัง
– คำขอบรรพชา
– คำขอนิสสัย
– คำขออุปสมบท
– วิธีอุปสมบทนาคคู่
– คำขอบรรพชานาคคู่
– คำขอนิสสัยนาคคู่
– คำขออุปสมบทพร้อมกัน
– แบบสวดกรรมวาจาในอุปสมบทกรรม สำหรับนาคเดี่ยว
– คำสมมติตนเพื่อสอนซ้อม
– คำสอนซ้อม
– คำขอเรียกอุปสัมปทาเปกขะเข้ามา
– คำพระอุปัชฌาย์กล่าวเผดียงสงฆ์
– คำสมมติตนเพื่อถามอันตรายิกธรรม
– คำถามอันตรายิกธรรม
– กรรมวาจาอุปสมบท
– แบบสวดกรรมวาจาในอุปสมบทกรรม สำหรับนาคคู่
– คำสวดสมมติและคำสอนซ้อม
– คำขอเรียกอุปสัมปทาเปกขะเข้ามา
– คำพระอุปัชฌาย์กล่าวเผดียงสงฆ์
– คำสมมติและคำถามอันตรายิกธรรม
– คำสวดกรรมวาจาอุปสมบท
– คำบอกอนุศาสน์
คำอาราธนา ถวายทาน คาถาบูชาต่างๆ
ที่มาของบทสวดมนต์แปล
บรรณานุกรม