มนต์พิธี ฉบับพระภิกขุปาฏิโมกข์

25฿

รายละเอียด


สารบัญภายในเล่ม

พระภิกขุปาฏิโมกข์
นิทานัง นิฏฐิตัง
สังฆาทิเสสุทเทโส นิฏฐิโต
อะนิยะตุทเทโส นิฏฐิโต
นิสสัคคิยา ปาจิตติยา ธัมมา นิฏฐิตา
ปาจิตติยา นิฏฐิตา
ปาฏิเทสะนียา นิฏฐิตา
เสขิยา นิฏฐิตา
สัตตาธิกะระสะมะถา นิฏฐิตา
ภิกขุปาฏิโมกขัง นิฏฐิตัง
บุพพกรณ์และบุพพกิจ(แบบสององค์)
บุพพกรณ์และบุพพกิจ(แบบองค์เดียว)
วิธีเปลี่ยนบุพพกิจตามลำดับเลขเชิงอรรถ
สีลุทเทสะปาฐะ
ตายะนะคาถา
วิธีแสดงอาบัติ
วิธีแสดงอาบัติแบบใหม่
กิจวัตร ๑๐ อย่างของพระภิกษุ
ภิกษุไม่ควรฉันเนื้อ ๑๐ อย่าง
– คำพินทุผ้า
– คำอธิษฐาน
– คำเสียสละผ้า
– คำคืน
– คำวิกัป
– คำคืน
– คำอธิษฐานเข้าพรรษา
– คำปวารณาออกพรรษา