มนต์พิธี ฉบับภิกขุปาฏิโมกข์

30฿

รหัส isbn 978-616-268-579-8
ขนาดสินค้า 14.5 x  21.0  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 60 แกรม
สีหมึกพิมพ์ 1  สี
จำนวนหน้า 64  หน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม

มนต์พิธี ฉบับภิกขุปาฏิโมกข์