มนต์พิธีชาวพุทธ แปล

55฿

รหัส isbn 974-493-779-3
ขนาดสินค้า 14.5 x  21.0  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปรุ๊ฟ
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก
สีหมึกพิมพ์ 1  สี
จำนวนหน้า 366 หน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม

รวมทำวัตรเช้า-เย็น 7 ตำนาน 12 ตำนาน บทสวดทั่วไป ลำดับบทและหน้าสากล พร้อมบอกที่มาอ้างอิง วิธีใช้สวด พิธีบรรพชา-อุปสมบท คำอาราธนาและคำถวายทานต่างๆ ครบถ้วนสมบูรณ์ เหมาะสำหรับผู้เตรียมตัวบวช พระภิกษุ สามเณร และประชาชนทั่วไป

สารบัญ หนังสือ มนต์พิธี ชาวพุทธ แปล

 1. บทนำทำวัตรเช้า
 2. ปุพพภาคนมการ
 3. พุทธาภิถุติ
 4. ธัมมาภิถุติ
 5. สังฆาภิถุติ
 6. รตนัตตยัปปณามคาถา
 7. สังเวคปริกิตตนปาฐะ
 8. คาถาพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์
 9. ธาตุปฏิกูลปัจจเวกขณปาฐะ (ยะถาปัจจะยัง)
 10. ตังขณิกปัจจเวกขฐะ (ปะฏิสังขาโย)
 11. วันทาตอนเช้า
 12. วันทาขอขมาพระ
 13. กรวดน้ำตอนชเ
 14. สัพพปัตติทานคาถา (ปุญญัสสิทานิ)
 15. ปัฏฐนฐปนคาถา (ยันทานิ เม)
 16. ปัตติทานคาถา (ยา เทวะตา)
 17. ปุพพภาคะนะมะการะ
 18. สรณคมนปาฐะ
 19. อัฏฐสิกขาปทปาฐะ (ศีล ๘)
 20. ทวัตติงสาการปาฐะ (อาการ ๓๒)
 21. อภิณหปัจจเวกขณะ ๕ (ชะราธัมโมมหิ)
 22. เขมาเขมสรณทีปิกคาถา (พาหุงเว)
 23. ปัพพโตปมคาถา (ยะถาปิ เสสา)
 24. อริยธนคาถา (ยัสสะ สัทธา)
 25. ติลกขณาทิคาถา (สัพเพ สังขารา)
 26. ภรสุตตคาถา (ภารา หะเว)
 27. ภัทเทกรัตตคาถา (อะตีตัง นานวาคะเมยยะ)
 28. ธัมมคารวาทิคาถา (เย จะ อะตีตา)
 29. โอวาทปาฎิโมกขคาถา (สัพพะปาปัสสะ)
 30. ปฐมพุทธภาสิตคาถา (อะเนกะชาติ)
 31. ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ (หันทะทานิ
 32. บทพิจารณาสังขาร (สัพเพ สังขารา อะนิจจา)
 33. ทำวัตรเย็น
 34. บทนำทำวัตรเย็น
 35. ปุพพภาคคนมการ
 36. พุทธานุสสติ
 37. พุทธาภิคีติ
 38. ธัมมานุสสติ
 39. ธัมมาภิคีติ
 40. สังฆานุสสติ
 41. สังฆาภิคีติ
 42. อตีตปัจจเวกขณปาฐะ (อัชชะ มะยา)
 43. วันทาตอนเย็น วันทามิ พุทธัง)
 44. กรวดน้ำตอนเย็น
 45. อุทิสสนาธิฏฐานคาถา (อิมินา)
 46. บทกรวดน้ำแบบย่อ (ติโลกวิชัยคาถา ) (ยัง กิญจิ กุสะลัง)
 47. บทสวดมนต์หลังทำวัตรเย็น (เจ็ดตำนาน สิบสองตำนาน)
 48. ชุนนุมเทวดา
 49. นมการสิทธิคาถา (โย จักขุมา)
 50. สัมพุทเธ
 51. นโมการัฏฐกคาถา (นะโม ๘ )
 52. มงคลสูตร (อะเสวะนา)
 53. รัตนสูตร (ยังกิญจิ)
 54. กรณียเมตตสูตร (กะระณียะ)
 55. ขันธปริตร (วิรูปักเข)
 56. โมรปริตร (อุเทตะยัญจักขุมา)
 57. วัฏฏกปริตร (อัตถิ โลเก)
 58. ธชัคคสูตร (ย่อ) (อะรัญเญ รุกขะมูเล)
 59. อาฏานาฏิยปริตร (วิปัสสิสสะ)
 60. อังคุลิมาลปริตร (ยะโตหัง)
 61. โพชฌังคปริตร (โพชฌังโค)
 62. อภัยปริตร (ยันทุนนิมิตตัง)
 63. เทวตาอุยโยชนคาถา (ทุกขัปปัตตา)
 64. มงคลจักรวาฬใหญ่ (สิริธิติ)
 65. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (ย่อ)
 66. พระอภิธรรม ๗ คัมภีร์
 67. พระสังคณี (กุสะลา ธัมมา)
 68. พระวิภังค์ (ปัญจักขันธา)
 69. พระธาตุกถา (สังคะโห)
 70. พระปุคคลปัญญัตติ (ฉะ ปัญญัตติโย)
 71. พระกถาวัตถุ (ปุคคะโล)
 72. พระยมก (เย เกจิ กุสละ)
 73. พระมหาปัฏฐาน (เหตุปัจจะโย)
 74. ชัยมงคลคาถา (พาหุง มะหาการุณิโก)
 75. อนุโมทนาวิธี
 76. อนุโมทนารัมภคาถา (ยะถา)
 77. สามัญญานุโมทนาคาถา (สัพพี)
 78. มงคลจักรวาฬน้อย (สัพพะพุทธา)
 79. กาลทานสุตตคาถา (กาเล)
 80. ติโรกุฑฑกัณฑสูตร (อะทาสิ เม)
 81. อัคคัปปสาทสุตตคาถา (อัคคะโต เว)
 82. โภชนทานานุโมทนาคาถา (อายุโท)
 83. เทวตาทิสสทักขิณานุโมทนาคาถา (ยัสฺมิง ปะเทเส)
 84. เทวตาภิสัมมันตนคาถา (ยานีธะ ภูตานิ)
 85. อาทิยสุตตคาถา (ภุตตา โภคา)
 86. วิหารทานคาถา (สีตัง อุณหัง)
 87. ปัจจเวกขณ์องค์อุโบสถศีล
 88. ทศธัมมสุตตปาโฐ (ทะสะ อิเม)
 89. สีลุทเทสปาโฐ (ภาสิตะมิทัง)
 90. ตายนคาถา (ฉินทะ โสตัง)
 91. อริยมรรคมีองค์แปด
 92. คาถาป้องกันภัยสิบทิศ
 93. คำไหว้พระจุฬามณี ฯ
 94. คำไหว้พระเจ้าสิบชาติ
 95. บารมี ๓๐ ทัศ
 96. ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
 97. วิปัสสิต
 98. พระคาถาชินบัญชร
 99. คาถาบูชาพระสยามเทวาธิราช
 100. คำแผ่เมตตาให้ตนเอง
 101. บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
 102. คำกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล
 103. อานิสงส์เมตตา
 104. บทสวดสำหรับผู้เกิดวันอาทิตย์
 105. บทสวดสำหรับผู้เกิดวันจันทร์
 106. บทสวดสำหรับผู้เกิดวันอังคาร
 107. บทสวดสำหรับผู้เกิดวันพุธ (กลางวัน)
 108. บทสวดสำหรับผู้เกิดวันพุธ (กลางคืน)
 109. บทสวดสำหรับผู้เกิดวันพฤหัสบดี
 110. บทสวดสำหรับผู้เกิดวันศุกร์
 111. บทสวดสำหรับผู้เกิดวันเสาร์
 112. สีมงคลประจำวัน
 113. ศาสนพิธี
 114. วิธีรับศีล ๕
 115. คำอาราธนาศีล ๕
 116. คำให้ศีล ๕
 117. วิธีรับศีล ๘
 118. คำอาราธนาศีล ๘
 119. คำให้ศีล ๘
 120. คำอาราธนาอุโบสถศีล
 121. คำให้ศีลอุโบสถ
 122. พิธีบวชชี
 123. วิธีการบรรพชาอุปสมบท
 124. ความหมายของบรรพชาอุปสมบท
 125. การเตรียมตัวก่อนบวช
 126. การบรรพชา การบวชสามเณร
 127. สิ่งที่ต้องจัดเตรียมในการบวชสามเณร
 128. การอุปสมบท การบวชเป็นพระภิกษุ
 129. สิ่งที่ต้องจัดเตรียมในการอุปสมบท
 130. แผนผังการจัดขบวนแห่
 131. คำวันทาเสมา
 132. คำขขมาโทษบิดา-มารดา
 133. วิธีบรรพชาอุปสมบทแบบอุกาสะ
 134. คำขอบรรพชา
 135. คำขอนิสสัย
 136. คำขออุปสมบท
 137. วิธีบรรพชาอุปสมบทแบบเอสาหัง
 138. คำขอบรรพชา
 139. คำขอนิสสัย
 140. คำขออุปสมบท
 141. วิธีอุปสมบทนาคคู่
 142. คำขอบรรพชานาคคู่
 143. คำขอนิสสัยนาคคู่
 144. คำขออุปสมบทพร้อมกัน
 145. แบบสวดกรรมวาจาในอุปสมบืกรรม สำหรับนาคเดี่ยว
 146. คำสมมติตนเพื่อสอนซ้อม
 147. คำสอนซ้อม
 148. คำขอเรียกอุปสัมปทาเปกขะเข้ามา
 149. คำพระอุปัชฌาย์กล่าวเผดียงสงฆ์
 150. คำสมมติตนเพื่อถามอันตรายิกธรรม
 151. คำถามอันตรายิกธรรม
 152. กรรมวาจาอุปสมบท
 153. แบบสวดกรรมวาจาในอุปสมบทกรรม สำหรับนาคคู่
 154. คำสวดสมมติและคำสอนซ้อม
 155. คำขเรียกอุปสัมปทาเปกขะเข้ามา
 156. คำพระอุปัชฌาย์กล่าวเผดียงสงฆ์
 157. คำสมมติและคำถามอันตรายิกธรรม
 158. คำสวดกรรมวาจาอุปสมบท
 159. คำบอกอนุศาสน์
 160. คำอาราธนา ถวายทาน คาถาบูชาต่าง ๆ
 161. คำอาราธนาพระปริตร
 162. คำลาข้าวพระพุทธ
 163. คำถวายข้าวพระพุทธ
 164. คำอารธนาธรรม
 165. คำถวายสังฆทาน (สามัญ)
 166. คำถวายทาน (แก่แม่ชี)
 167. คำถวายผ้าป่า (แม่แม่ชี)
 168. คำชักผ้าป่า
 169. คำถวายเทียนพรรษา
 170. คำถวายผ้าวัสสิกสาฎก (ผ้าอาบน้ำฝน)
 171. คำปวารณาปัจจัย ๔ ต่อภิกษุและแม่ชี
 172. คำถวายผ้ากฐิน
 173. คำถวายผ้าป่า
 174. คำภาวนารดน้ำศพ
 175. คำบูชาพระภูมิเจ้าที่
 176. คำถวายเครื่องสังเวย
 177. คำลาเครื่องสังเวย
 178. คำจบใส่บาตร
 179. ลักษณะตัดสินธรรมวินัย ๘ ประการ
 180. คาถาคงกระพันชาตรี
 181. คาถาศัตรูกลับเป็นมิตร
 182. คาถาบูชา ร.๕
 183. คาถาบูชาพระเจ้าตากสินมหาราช
 184. คาถาบูชากรมหลวงชุมพรฯ
 185. คาถาบูชาพระศิวะ (อิศวร)
 186. คาถาบูชาพระพิฆเนศ
 187. คาถาบูชาพระแม่ธรณี
 188. คาถาบูชาพระพรหม
 189. คำขอขมาลาพวงดอกไม้
 190. คาถาบูชาหลวงพ่อบ้านแหลม
 191. คาถาบูชาหลวงพ่อวัดไร่ขิง
 192. คาถาบูชาหลวงปู่ทวด
 193. คาถาเมตตามหานิยม
 194. ปริศนาธรรม
 195. บทปลงสังขาร
 196. คำปลงสังขาร
 197. คำขอขมาลาโทษเจ้ากรรมนายเวร
 198. คำอธิษฐานภาษาไทย (แบบดั้งเดิม)
 199. คำกรวดน้ำภาษาไทย (แบบดั้งเดิม)
 200. คาถาเมื่อจุดเทียนชัย
 201. คาถาสวดเมื่อดับเทียนชัย
 202. คำถวายดอกไม้ธูปเทียน วันมาฆบูชา
 203. คำถวายดอกไม้ธูปเทียน วันวิสาขบูชา
 204. คำถวายดอกไม้ธูปเทียน วันอาสาฬหบูชา
 205. บทสวดพุทธคุณ ทำนองสรภัญญะ
 206. บทสวดธรรมคุณ ทำนองสรภัญญะ
 207. บทสวดพระสังฆคุณ ทำนองสรภัญญะ
 208. คำบูชาสสถานที่ประสูติ (ลุมพินีวันสถาน)
 209. คำบูชาสถานที่ตรัสรู้ (เจดียสถานพุทธคยา)
 210. คำบูชาสถานที่ปฐมเทศนา (ธัมเมกสถูป เมืองสารนาถ)
 211. คำบูชาสถานที่ปรินิพพาน (เจดียสถาน เมืองกุสินารา)
 212. คำอาราธนาศีล ๕
 213. ที่มาของบทสวดมนต์แปล

บรรณานุกรม