ภิกขุปาฏิโมกข์ แปล

100฿

รหัส isbn 974-493-315-1
ขนาดสินค้า 11.3×17.5 cm เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
สีหมึกพิมพ์ 1  สี
จำนวนหน้า 292  หน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม

ภิกขุปาฏิโมกข์ ฉบับแปลไทย

สารบัญ

 • อุโบสถกรรม
 • วิธีทำอุโบสถของพระภิกษุ ๑ รูป
 • วิธีทำอุโบสถของพระภิกษุ ๒ รูป
 • วิธีทำอุโบสถของพระภิกษุ ๓ รูป
 • วิธีแสดงพระปาฏิโมกข์ของหมู่สงฆ์
 • บุพกรณ์และบุพกิจ
 • คำอัชเฌสนา
 • คำเชื้อเชิญ
 • อธิบายวิธีเปลี่ยนบุพกิจ
 • ตามลำดับเลข
 • ภิกฺขุปาฏิโมกฺขํ
 • ภิกขุปาฏิโมกข์แปล
 • สีลุทฺเทสปาโฐ
 • บาลีแห่งอุทเทสปรารภศีล
 • ตายนคาถา
 • เทวธมฺมา
 • เจติยวนฺทา
 • เทวธรรมแปล
 • บทวันทาพระเจดีย์
 • การนับจำนวนสังขยา
 • วิธีแสดงพระปาฏิโมกข์โดยย่อ
 • วิธีแสดงบุพกรณ์และบุพกิจอีกแบบหนึ่ง
 • อันตราย ๑๐ อย่าง