ภิกขุปาฏิโมกข์ บาลี

40฿

รหัส isbn 974-493-315-1
ขนาดสินค้า 10.5 x  14.5  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
สีหมึกพิมพ์ 1  สี
จำนวนหน้า 112  หน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม

ภิกขุปาฏิโมกข์ บาลี

สารบัญ

 • ปุพพกรณปุพุพกิจจานิ
 • อธิบายวิธีเปลี่ยนบุพกิจตามลำดับเลขเชิงอรรถ
 • วิธีหาอธิกมาสโดยย่อ
 • ภิกขุปาฏิโมกุขปาลิ
 • ปุพพภาคนมการ
 • สจจกิริยคาถา
 • สีลุทเทสปาจ
 • ตายนคาถา
 • วิธีแสดงพระปาฏิโมกข์โดยย่อ.
 • วิธีแสดงบุพกรณ์และบุพกิจอีกแบบหนึ่ง.
 • อันตราย ๑๐ อย่าง.
 • การนับจำนวนสังขยา