พรรณนาคุณของการบำเพ็ญเพียรเผากิเลส

60฿

เนื่องในงานอวมงคล

คัมภีร์เทศน์ กัณฑ์เดี่ยว

รายละเอียด

พรรณนาคุณของการบำเพ็ญเพียรเผากิเลส