พรรณนาคุณของการบำเพ็ญเพียรเผากิเลส

60฿

เนื่องในงานอวมงคล

คัมภีร์เทศน์ กัณฑ์เดี่ยว

รายละเอียดเพิ่มเติม

พรรณนาคุณของการบำเพ็ญเพียรเผากิเลส