ชุด ไตรมาสเทศนา ชุดที่ 1

550฿

เนื่องในงานมงคล

คัมภีร์เทศน์ กัณฑ์ชุด

รายละเอียด

คัมภีร์เทศน์ กัณฑ์เทศน์

ชุด ไตรมาสเทศนา ชุดที่ 1 จำนวน 10 กัณฑ์

กัณฑ์ที่ ๑ เรื่อง อริยสัจ ๔
กัณฑ์ที่ ๒ เรื่อง ทุกขอริยสัจ
กัณฑ์ที่ ๓ เรื่อง สมุทยสัจ
กัณฑ์ที่ ๔ เรื่อง นิโรธสัจและทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
กัณฑ์ที่ ๕ เรื่อง สัมมาทิฏฐิ
กัณฑ์ที่ ๖ เรื่อง สัมมาสังกัปปะ
กัณฑ์ที่ ๗ เรื่อง สัมมาวาจา
กัณฑ์ที่ ๘ เรื่อง สัมมากัมมันตะ
กัณฑ์ที่ ๙ เรื่อง สัมมาอาชีวะ
กัณฑ์ที่ ๑๐ เรื่อง สัมมาวายามะ
กัณฑ์ที่ ๑๑ เรื่อง สัมมาสติ
กัณฑ์ที่ ๑๒ เรื่อง สัมมาสมาธิ