ชุด อานิสงส์อปริหาณิยธรรม

550฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

คัมภีร์เทศน์ กัณฑ์เทศน์

ชุด อานิสงส์อปริหาณิยธรรม 10 กัณฑ์

กัณฑ์ที่ ๑ เจิรญไม่เสื่อมคลาย
กัณฑ์ที่ ๒ ความสัมพันธ์ไม่จางคลาย
กัณฑ์ที่ ๓ โลกต้องมีผู้นำ
กัณฑ์ที่ ๔ แสงแห่งธรรม
กัณฑ์ที่ ๕ ประมาณในธรรม
กัณฑ์ที่ ๖ การแสวงหา
กัณฑ์ที่ ๗ มนต์เสน่ห์มายา
กัณฑ์ที่ ๘ ข้อปฏิบัติป้องกันความผิดพลาด
กัณฑ์ที่ ๙ โทษที่ฉกฉวยเอาประโยชน์ของคนอื่น
กัณฑ์ที่ ๑๐ คุณค่าของการอยู่ร่วมกันฉันมิตร