ชุด อานิสงส์การแผ่เมตตา

550฿

เนื่องในงานมงคล

คัมภีร์เทศน์ กัณฑ์ชุด

รายละเอียดเพิ่มเติม

คัมภีร์เทศน์ กัณฑ์เทศน์

ชุด อานิสงส์การแผ่เมตตา 10 กัณฑ์

กัณฑ์ที่ ๑ เรื่อง อานิสงส์การแผ่เมตตา

กัณฑ์ที่ ๒ เรื่อง พรรณนาคุณค่าของศรัทธา

กัณฑ์ที่ ๓ เรื่อง พรรณนาคุณค่าของความเพียร

กัณฑ์ที่ ๔ เรื่อง พรรณนาคุณของการบำเพ็ญเพียรเผากิเลส

กัณฑ์ที่ ๕ เรื่อง พรรณนาคุณของความอดทน

กัณฑ์ที่ ๖ เรื่อง พรรณนาคุณของการรักษาศีล

กัณฑ์ที่ ๗ เรื่อง พรรณนาคุณของการยกย่องบูชาที่ถูกต้อง

กัณฑ์ที่ ๘ เรื่อง พรรณนาคุณของการรักษาความจริง

กัณฑ์ที่ ๙ เรื่อง พรรณนาคุณของความมักน้อยสันโดษ

กัณฑ์ที่ ๑๐ เรื่อง พรรณนาความสุขที่เกิดจากการสั่งสมบุญ