ชุด มงคลชีวิต 38 ประการ ชุดที่ 4

550฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

คัมภีร์เทศน์ กัณฑ์เทศน์

ชุด มงคลชีวิต 38 ประการ ชุดที่ 4

กัณฑ์ที่ ๑ เรื่อง กถาว่าด้วยการเห็นสมณะ
กัณฑ์ที่ ๒ เรื่อง กถาว่าด้วยการสนทนาธรรมตามกาล
กัณฑ์ที่ ๓ เรื่อง กถาว่าด้วยการความเพียรเผากิเลส
กัณฑ์ที่ ๔ เรื่อง กถาว่าด้วยการประพฤติพรหมจรรย์
กัณฑ์ที่ ๕ เรื่อง กถาว่าด้วยการเห็นอริยสัจ
กัณฑ์ที่ ๖ เรื่อง กถาว่าด้วยการทำให้แจ้งซึ่งนิพพาน
กัณฑ์ที่ ๗ เรื่อง กถาว่าด้วยจิตอันโลกธรรมถูกต้องแล้ว
กัณฑ์ที่ ๘ เรื่อง กถาว่าด้วยจิตไม่เศร้าโศก
กัณฑ์ที่ ๙ เรื่อง กถาว่าด้วยจิตปราศจากธุลีคือกิเลส
กัณฑ์ที่ ๑๐ เรื่อง กถาว่าด้วยจิตอันเกษม

คุณอาจจะชื่นชอบ…