ชุด ประโยค ป.ธ.6

820฿

คำอธิบาย

หลักสูตรและหนังสือประกอบ ชั้นเปรียญธรรม ประโยค ป.ธ.6

  1. สมันตปาสาทิกา ภาค 3 บาลี (ตติโย ภาโค) 200 บาท
  2. สมันตปาสาทิกา อัตถโยชนา ภาค 2 (ทุติโย ภาโค) 190 บาท
  3. สมันตปาสาทิกา มหาวรรค ตอน1 100 บาท
  4. สมันตปาสาทิกา มหาวรรค ตอน2 85 บาท
  5. สมันตปาสาทิกา จุลวรรค 100 บาท
  6. สมันตปาสาทิกา ปริวารวรรค 125 บาท

 

คุณอาจจะชื่นชอบ…