ชุด ปกิณณกเทศนา

550฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

คัมภีร์เทศน์ กัณฑ์เทศน์

ชุด ปกิณณกเทศนา 12 กัณฑ์

กัณฑ์ที่ ๑ เรื่อง วิธีฆ่าความโกรธ
กัณฑ์ที่ ๒ เรื่อง ความอดทน
กัณฑ์ที่ ๓ เรื่อง ลิขิตชีวิตของคน
กัณฑ์ที่ ๔ เรื่อง การครองเรือน
กัณฑ์ที่ ๕ เรื่อง อุบายแก้จน
กัณฑ์ที่ ๖ เรื่อง สารธรรม
กัณฑ์ที่ ๗ เรื่อง การเสียสละ
กัณฑ์ที่ ๘ เรื่อง โลกธรรม
กัณฑ์ที่ ๙ เรื่อง ชนะความเท็จด้วยความจริง
กัณฑ์ที่ ๑๐ เรื่อง การงานที่ไม่มีโทษ
กัณฑ์ที่ ๑๑ เรื่อง ความกตัญญู
กัณฑ์ที่ ๑๒ เรื่อง สามหนี้