ชุด บาป-บุญ

550฿

คำอธิบาย

คัมภีร์เทศน์ กัณฑ์เทศน์

ชุด บาป-บุญ 12 กัณฑ์

กัณฑ์ที่ ๑ เรื่อง วิธีทำบุญ
กัณฑ์ที่ ๒ เรื่อง เสริมสร้างทางบุญ
กัณฑ์ที่ ๓ เรื่อง เชื่อมั่นในความดี
กัณฑ์ที่ ๔ เรื่อง คุณธรรมของผู้ใหญ่
กัณฑ์ที่ ๕ เรื่อง อย่าชอบใจในการทำบาป
กัณฑ์ที่ ๖ เรื่อง ทางกั้นความชั่ว
กัณฑ์ที่ ๗ เรื่อง บาปธรรมจำต้องละ
กัณฑ์ที่ ๘ เรื่อง เมตตาจิตพิชิตบาป
กัณฑ์ที่ ๙ เรื่อง ดีด้วยอาศัยกรรแต่ง
กัณฑ์ที่ ๑๐ เรื่อง ไม่มีที่ลับสำหรับผู้ทำชั่ว
กัณฑ์ที่ ๑๑ เรื่อง สามัคคีก่อให้เกิดสุข
กัณฑ์ที่ ๑๒ เรื่อง สันติธรรมนำให้เป็นสุข