ชุด นรก-สวรรค์ในพระพุทธศาสนา

600฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

คัมภีร์เทศน์ กัณฑ์เทศน์

ชุด นรก-สวรรค์ในพระพุทธศาสนา 10 กัณฑ์

กัณฑ์ที่ ๑ นรก – สวรรค์ ๓ ระดับ
กัณฑ์ที่ ๒ นรก – สวรรค์ ในพระไตรปิฎก
กัณฑ์ที่ ๓ นรก – สวรรค์ ทุกขณะจิต
กัณฑ์ที่ ๔ เรื่องเล่าเมืองนรกและสัตว์นรก
กัณฑ์ที่ ๕ เรื่องเล่าเมืองสวรรค์และเทวดา
กัณฑ์ที่ ๖ มิติเวลาในนรก – สวรรค์
กัณฑ์ที่ ๗ นรก – สวรรค์ กรรมและขณะจิตก่อนตาย
กัณฑ์ที่ ๘ วาทะพิสูจน์นรก – สวรรค์
กัณฑ์ที่ ๙ นรก – สวรรค์ตามหลักศรัทธา
กัณฑ์ที่ ๑๐ นรก – สวรรค์ตามหลักเหตุผล