ชุด ทศพิธราชธรรม

550฿

เนื่องในงานมงคล

คัมภีร์เทศน์ กัณฑ์ชุด

รายละเอียดเพิ่มเติม

คัมภีร์เทศน์ กัณฑ์เทศน์

ชุด ทศพิธราชธรรม 10 กัณฑ์

กัณฑ์ที่ ๑ เรื่อง ทานกถา
กัณฑ์ที่ ๒ เรื่อง ศีลกถา
กัณฑ์ที่ ๓ เรื่อง ปริจจาคกถา
กัณฑ์ที่ ๔ เรื่อง อาชวะกถา
กัณฑ์ที่ ๕ เรื่อง มัททวะกถา
กัณฑ์ที่ ๖ เรื่อง ตะปะกถา
กัณฑ์ที่ ๗ เรื่อง อักโกสะกถา
กัณฑ์ที่ ๘ เรื่อง อวิหิงสากถา
กัณฑ์ที่ ๙ เรื่อง ขันติกถา
กัณฑ์ที่ ๑๐ เรื่อง อวิโรธนะกถา