ชุด ความประเสริฐแห่งพุทธศาสนา

499฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

คัมภีร์เทศน์ กัณฑ์เทศน์

ชุดความประเสริฐแห่งพุทธศาสนา หนึ่งชุด มี ๑๐ กัณฑ์

กัณฑ์ที่ ๑ เรื่อง เสรีภาพ
กัณฑ์ที่ ๒ เรื่อง ประสานไมตรี
กัณฑ์ที่ ๓ เรื่อง ที่พึ่งของมวลมนุษย์
กัณฑ์ที่ ๔ เรื่อง การถือเหตุผลเป็นหลัก
กัณฑ์ที่ ๕ เรื่อง ที่พึ่งของตน
กัณฑ์ที่ ๖ เรื่อง ยอดนักเสียสละ
กัณฑ์ที่ ๗ เรื่อง ประคองความดีเหมือนเกลือคงความเค็ม
กัณฑ์ที่ ๘ เรื่อง วางใจเป็นกลาง
กัณฑ์ที่ ๙ เรื่อง ใฝ่สันติ
กัณฑ์ที่ ๑๐ เรื่อง มิตรภาพ