ชุดชัยชนะ มาตรฐาน น.ธ. โท

500฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

หนังสือเรียน นักธรรมชั้นโท นักธรรม ชั้นโท นักธรรมโท นักธรรม โท น.ธ.โท น.ธ. โท

ชุดชัยชนะ มาตรฐาน นักธรรมชั้นโท

บรรจุหนังสือจำนวน 8 เล่ม ดังนี้

1. วิชา อนุพุทธประวัติ มฐ.
2. วิชา ธรรมวิภาค มฐ.
3. วิชา วินัยมุข มฐ.
4. วิชา ศาสนพิธี มฐ.
5. วิชา เรียงความแก้กระทู้ธรรมและพุทธศาสนสุภาษิต มฐ.
6. ปัญหาและเฉลยฯ อนุพุทธประวัติ
7. ปัญหาและเฉลยฯ ธรรมวิภาค
8. ปัญหาและเฉลยฯ วินัยมุข

ชุดละ 500 บาท