ชุดชัยชนะ มาตรฐาน น.ธ ตรี

500฿

คำอธิบาย

ชุดชัยชนะ มาตรฐาน น.ธ ตรี

บรรจุจำนวน 9 เล่ม ดังนี้
1. นวโกวาท มฐ.
2. พุทธประวัติ มฐ.
3. ธรรมวิภาค มฐ.
4. วินัยมุข มฐ.
5. ศาสนพิธี มฐ.
6. วิชาเรียงความฯ และพุทธศาสนสุภาษิต มฐ.
7. ปัญหาและเฉลยฯ พุทธประวัติ
8. ปัญหาและเฉลยฯ ธรรมวิภาค
9. ปัญหาและเฉลยฯ วินัยมุข