คู่มือเข้าวัดสวดมนต์

25฿

รหัสสินค้า : 9786167047478
โดย. : มนิจ ชูชัยมงคล
พิมพ์ : 4 สี
กระดาษ : ปอนด์
จำนวน : 71 หน้า
ขนาด : 10.5×19.5cm
น้ำหนัก : 70 กรัม
ราคาปก : 25 บาท

รายละเอียด

ปกรอง
คำนำ
ความเข้าใจการสวดมนต์ทำวัตร
———————————————
สารบัญ
บททำวัตรเช้า
– บทบูชาและนมัสการพระรัตนตรัย
– บทปุพพภาคนมการ
– พุทธาภิถุติ
– ธัมมาภิถุติ
– สังฆาภิถุติ
– รตนัตตยัปปณามคาถา
– สังเวคปริกิตตนปาฐะ
– ธาตุปฏิกูลปัจจเวกขณปาฐะ
– ตังขณิกปัจจเวกขณปาฐะ
– ปัตติทานคาถา
– สัพพปัตติทานคาถา
บททำวัตรเย็น
– บทบูชาและนมัสการพระรัตนตรัย
– บทปุพพภาคนมการ
– พุทธานุสสติ
– พุทธาภิคีติ
– ธัมมานุสสติ
– ธัมมาภิคีติ
– สังฆานุสสติ
– สังฆาภิคีติ
– อตีตปัจจเวกขณปาฐะ
– อุททิสสนาธิฏฐานคาถา
– ติโลกวิชยราชปัตติทานคาถา
บทสวดมนต์พิเศษ
– ท๎วัตติงสาการปาฐะ
– โอวาทปาฏิโมกขคาถา
– ปฐมพุทธภาสิตคาถา
– ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ
– บทพิจารณาสังขาร
– อภิณหปัจจเวกขณะ
– บทสวดถวายพรพระ
– บทอิส๎วาสุ
– บทพุทธชัยมงคล (พาหุง)
– บทชยปริตร (มหากาฯ)
– บทสัพพมงคลคาถา (ภวตุสัพ)
– พระคาถาชินบัญชร
– บทแผ่เมตตาให้ตนเอง
– บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
– บทแผ่ส่วนกุศล
– คำอุทิศบุญ