คู่มือมนุษย์เล่ม ๑ หัวใจพุทธศาสนา

48฿

รหัส isbn 978-616-704-736-2
ขนาดสินค้า 14.5 x  21.0  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 130  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 4  สี
จำนวนหน้า 80  หน้า
ราคาปก 48  บาท

รายละเอียด

รายละเอียดเนื้อหาภายในประกอบด้วย
ระดมธรรมสันติสุข
คำนำสำนักพิมพ์
คำนำผู้เขียน
๑. ศาสนา และ ศีลธรรม เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคน
– ศาสนา มีความหมายกว้างขวางกว่า ศีลธรรม
– พุทธศาสนาไปได้ไกลกว่าศีลธรรมสากล ถึงกับพ้นทุกข์ได้เด็ดขาด
๒. ที่สุดของพุทธศาสนา คือการสอนให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไร
– เมื่อรู้ว่าอะไรเป็นอะไร ก็เข้าใจพุทธศาสนาได้ง่าย
– รู้จริง ปฏิบัติถูก ทุกข์ไม่เกิด
๓. รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนั้น คือ รู้สิ่งทั้งปวงตามความเป็นจริง
– การปฏิบัติทั้งหมดตามหลักพุทธศาสนา มุ่งสอนให้รู้ว่า สิ่งทั้งปวงคืออะไร ตามความเป็นจริง
– เมื่อรู้ว่าอะไรเป็นอะไรถึงที่สุด จักหลุดพ้นจากทุกข์
– เมื่อรู้ว่าอะไรเป็นอะไร เท่ากับรู้ใจความทั้งหมดของพระไตรปิฎก
๔. คำสอนทั้งหมดในพุทธศาสนาแม้อริยสัจจ์ ๔ ก็สอนให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไร
– เมื่อถือว่าหลักอริยสัจจ์ ๔ ประการนี้ เป็นใจความสำคัญของพุทธศาสนา
– อริยสัจจ์ข้อ ๑ บอกให้รู้ว่า สิ่งทั้งปวงเป็นทุกข์ คือ บอกให้รู้ว่า สิ่งทั้งปวงเป็นอะไร
– อริยสัจจ์ข้อ ๒ บอกให้รู้ว่า ความอยากเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ คือ สอนว่า อะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์
– อริยสัจจ์ข้อ ๓ บอกให้รู้ว่า เพราะไม่รู้จักความดับทุกข์คืออะไร จึงไม่มีใครปรารถนาจะดับทุกข์
– อริยสัจจ์ข้อ ๔ บอกให้รู้ว่า เพราะไม่รู้จักมรรคคือะไร จึงไม่มีใครไปถึงความดับทุกข์
– เพราะมีอวิชชา ครอบงำจิตจึงไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร
๕. เย ธมฺมา เหตุปฺปภวา ก็สอนให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไร
– พุทธศาสนาสอนให้รู้ว่า ทุกข์เกิดจากเหตุ ถ้าดับเหตุได้ ก็ดับทุกข์ได้
๖. เป้าหมายในการออกบวชของพระพุทธเจ้า ก็เพื่อจะได้รู้ว่า อะไรเป็นอะไร
๗. หลักพระไตรลักษณ์ ก็มุ่งสอนให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไร
– เราต้องปฏิบัติให้รู้ว่าสิ่งทั้งปวงเป็นอะไร จึงจะทราบว่าสำเร็จเป็นประโยชน์หรือไม่
๘.โอวาทปาฏิโมกข์ ประธานของคำสอนทั้งหมด ก็สอนให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไร
– การจะทำใจให้บริสุทธิ์ได้ ต้องรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเสียก่อน
– ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร จึงหลงรักหลงชัง จิตไร้อิสระ
– จิตไม่ยึดในความดีหรือความชั่ว จิตจึงอยู่เหนือทุกข์ เป็นอิสระ
๙. ปฏิบัติจนรู้แจ้งว่า อะไรเป็นอะไร คือรู้แจ้งในพระพุทธศาสนาทั้งหมด
– รู้พระไตรปิฎกทั้งหมด แต่ไม่รู้แจ้งว่าอะไรเป็นอะไร ก็ไม่ชื่อว่ารู้พระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง
– ผู้ที่พิจารณาเห็นทุกข์กำลังแผดเผาใจ คือผู้ที่กำลังเรียนพระไตรปิฎกโดยตรง
– พิจารณาทุกข์ในชีวิต ดั่งเข็มทิศสู่พระนิพพาน
แวะเล่าชาดก : อวดดี ขี้ติดตัว โดย… ณัฐพันธ์ ปิ่นทวีเกียรติ
ธรรมะสวัสดี : วิธีปฏิบัติเมื่อถูกด่าว่า โดย… ณัฐพันธ์ ปิ่นทวีเกียรติ
เสกมนต์ใส่ใจ
บทสวดมนต์เสกตัวเสกใจให้เกิดฤทธิ์