คู่มือมนุษย์เล่ม ๑๐ ผู้รักษาธรรมแห่งโลก

48฿

รหัส isbn 978-616-268-199-8
ขนาดสินค้า 14.5 x  21.0  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 130  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 4  สี
จำนวนหน้า 80  หน้า
ราคาปก 48  บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดเนื้อหาภายในประกอบด้วย
หน้าที่การงานคือสะพานในการเข้าถึงธรรม
ในการประกอบหน้าที่การงานให้ยึดถือหลักพระอริยเจ้าเป็นเครื่องประจำใจ
ไม่ว่าคนในศาสนาใด ล้วนมีหน้าที่รักษาธรรมของโลกเช่นเดียวกัน
บุคคลรักษาธรรมของโลก ต้องมีเจตนาอันบริสุทธิ์ผุดผ่อง
การอบรมครอบครัวให้ตั้งอยู่ในศีลธรรม มีความจำเป็นเท่าๆกับการปฏิบัติหน้าที่การงาน
แวะเล่าชาดก : โง่แล้วอวดฉลาด