คู่มือบาลีไวยากรณ์ ฉบับกระเป๋า

80฿

คำอธิบาย

คู่มือบาลีไวยากรณ์ ฉบับกระเป๋า
โดย. : พระมหาจำรัส ปญฺญาวิจิตฺโต
พิมพ์ : 1 สี
กระดาษ : ปอนด์
จำนวน : 160 หน้า
ขนาด : 10.5×14.5cm.
ราคาปก : 80 บาท

คู่มือบาลีไวยากรณ์ ฉบับกระเป๋าเล่มนี้ ได้ถูกรวบรวมโดย พระมหาจำรัส ปญฺญาวิจิตฺโต และชำระโดย พระมหาฉลาด ปริญฺญาโณ