คู่มือถวายสังฆทาน

18฿

รหัส isbn 978-616-268-246-9
ขนาดสินค้า 14.5 x  21.0  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 70  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 1  สี
จำนวนหน้า 48  หน้า
ราคาปก 18  บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดเนื้อหาภายในประกอบด้วย

 • การทำบุญในพุทธศาสนา
 • ความหมายของสังฆทาน
 • ประเภทของการให้ทาน
  • อามิสทาน การให้โดยอาศัยวัตถุ
  • ปาฏิปุคคลิกทาน ๑๔
  • สังฆทาน ๗
 • ต้นเหตุแห่งการถวายสังฆทาน
 • องค์ประกอบของการให้ทาน
 • วัตถุทาน ๑๐
 • ให้ทานแก่สงฆ์ ย่อมมีอานิสงส์มาก
 • วางใจเป็นกลาง นำสู่ทางทำบุญที่ถูกต้อง
 • การเลือกชุดไทยธรรม
 • การเตรียมชุดสังฆทาน
 • ขั้นตอนการถวายสังฆทาน
  • คำบูชาพระรัตนตรัย
  • คำกราบพระรัตนตรัย
  • คำอาราธนาศีล ๕
  • คำอาราธนาพระปริตร
  • คำถวายภัตตาหาร
  • คำถวายสังฆทานทั่วไป
  • คำถวายภัตตาหารอุทิศให้ผู้เสียชีวิต
  • คำถวายสังฆทานอุทิศให้ผู้เสียชีวิต
  • คำถวายสังฆทานแบบต่างๆ
  • คำถวายปัจจัย ๔
  • คำถวายข้าวสาร
  • คำถวายผ้าอาบน้ำฝน
  • คำถวายผ้าป่า
  • คำถวายผ้ากฐิน
  • คำถวายเสนาสนะ
  • คำถวายเครื่องเวชภัณฑ์ (ยารักษาโรค)
  • คำถวายหลอดไฟฟ้า
  • คำถวายเทียนพรรษา
  • คำถวายสลากภัต
  • คำถวายวิหาร
  • คำถวายระฆัง
  • คำถวายเครื่องอัฐบริขาร
  • คำถวายธรรมาสน์
  • คำถวายโต๊ะหมู่บูชา
  • คำถวายหนังสือธรรมะ