ครองราชย์ ครองใจ

28฿

รหัส isbn 978-616-268-228-5
ขนาดสินค้า 14.5 x  21.0  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 90  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 4  สี
จำนวนหน้า 64  หน้า

คำอธิบาย

สารบัญภายในเล่ม


คำนำ
ครองราชย์ ครองใจ
เชื้อชาติญาติมิตร
ร่มโพธิ์ทองของชาวไทย
ผู้ครองแผ่นดินโดยธรรม
พระเจ้าแผ่นดิน-เจ้าชีวิต
ศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ
เพื่อความสุขสามัคคีของคนทั้งชาติ
ส่งเสริมคนดี
กษัตริย์นักกีฬา มหาศิลปิน
กษัตริย์นักพัฒนา
ยอดนักเสียสละ
พระบรมโพธิสมภาร
น้ำพระทัยจากฟ้า
ทศพิธราชธรรม
ราชสังคหวัตถุ ๔ ประการ
ครองไทย ครองธรรม
ในหลวงไม่ทิ้งประชาชน
๕ ธันวา มหาราช
๙ คำสอนพ่อ
๑. ความเพียร
๒. ความพอดี
๓. ความรู้ตน
๔. คนเราจะต้องรับและจะต้องให้
๕. อ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ
๖. พูดจริง ทำจริง
๗. หนังสือเป็นออมสิน
๘. ความซื่อสัตย์
๙. การเอาชนะใจตน
ประเทศไทยอยู่ได้เพราะความดี