การให้ทานที่ไม่ต้องเสียเงิน แล้วยังได้นิพพาน

28฿

รหัสสินค้า : 9786162681554
โดย. : พุทธทาสภิกขุ
พิมพ์ : 4 สี
กระดาษ : ปอนด์
จำนวน : 48 หน้า
ขนาด : 14.5x21cm.
น้ำหนัก : 80 กรัม
ราคาปก : 28 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม


“ยาจก เศรษฐี คนมี คนจน มีโอกาสหลุดพ้นจากทุกข์ในสังสารวัฏเสมอกัน”

หนังสือ การให้ทานที่ไม่ต้องเสียเงิน แล้วยังได้นิพพาน เล่มนี้ เป็นผลงานของพระเดชพระคุณพระธรรมโกศาจารย์ หรือ หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ แห่งสวนโมกขพลาราม อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยพระเดชพระคุณได้อธิบายความหมายและจุดประสงค์ของทานไว้อย่างครบครัน โดยเฉพาะ “สุญญตาทาน” ที่เป็นจุดประสงค์หลักของหนังสือเล่มนี้ ท่านอธิบายว่า
 “สุญญตาทาน คือ เรื่องบริจาคตัวกูของกู หรือความเห็นแก่ตัวออกไปเสียให้หมด จิตที่ไม่เห็นแก่ตัว อันไม่ใช่ตัวกู ไม่ใช่ของกู เป็นจิตบริสุทธิ์ที่ไม่ได้ถูกยึดถือไว้ด้วยอุปาทาน พระพุทธเจ้าถือว่าจะไม่เกิดทุกข์ซึ่งก็คือนิพพาน”

ปกรอง
อนุโมทนากถา
ทาน รู้ความหมายจึงให้เป็น
———————————————
**การให้ทานที่ไม่ต้องเสียเงิน แล้วยังได้นิพพาน** พุทธทาสภิกขุ
– ประเภทของทาน
– เหตุใดจึงต้องให้วัตถุทาน
– ข้อควรระวังเรื่องการให้วัตถุทาน
– อภัยทาน เป็นการให้ที่สูงกว่าวัตถุทาน
– ธรรมทาน คือการให้ความรู้ที่ทำให้พ้นทุกข์
– ให้นิพพานเป็นทาน
– สุญญตาทาน ให้ความว่างเป็นทาน
– สุญญตาทาน คือ การสละตัวกู ของกู
– วิธีการให้สุญญตาทาน
– สุญญตาทาน ไม่เสียเงินและยังได้นิพพาน
– พระพุทธเจ้าให้ละเหยื่อของโลก
– บุญ คือเหยื่อล่อ ยิ่งกว่าเหยื่อล่ออย่างอื่น
– ต้องการพ้นทุกข์ ต้องละเหยื่อล่อให้หมด
– สวรรค์ คือนรกชนิดหนึ่ง
– ทำบุญมาก เป็นทุกข์เพราะอยาก
– หยุดใจให้อยาก ก็ชนะได้ทุกอย่าง
– สวรรค์-นรก ในชาติปัจจุบัน
– หยุดอยากได้ ก็จะรอดพ้นภัยในวัฏสงสาร
**สวดมนต์ภาวนาละความยึดมั่น** ไพยนต์ กาสี
– บทกราบพระรัตนตรัย
– บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
– บทไตรสรณคมน์
– บทสรรเสริญพระพุทธคุณ
– บทสรรเสริญพระธรรมคุณ
– บทสรรเสริญพระสังฆคุณ
– ติลักขณาทิคาถา
– บทพิจารณาสังขาร
– ภารสุตตคาถา
– อภิณหปัจจเวกขณปาฐะ
– ปฐมพุทธาสิตคาถา
– ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ
– ทำสมาธิหลังสวดมนต์ ให้เกิดผลเป็นความรู้แจ้งเห็นจริง
– บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
– บทแผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์