กายหายไข้ ใจหายทุกข์

18฿

รหัส isbn 978-616-268-318-3
ขนาดสินค้า 11.0 x  16.0  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 60  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 4 สี
จำนวนหน้า 71  หน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดเนื้อหาภายในประกอบด้วย

 • กายหายไข้ ใจหายทุกข์
 • สรรพสิ่งเป็นเช่นนั้นเองตามเหตุปัจจัย
 • ความเจ็บไข้หรือหายป่วยก็เป็นเช่นนั้นตามเหตุปัจจัย
 • มีพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรชีวิตจะพ้นเกิด-แก่-เจ็บ-ตาย
 • เห็นความเป็นเช่นนั้นเองในสังขาร จะไม่ทุกข์ทรมานเพราะหลงสมมติ
 • สังขาร หรือ วิสังขาร ล้วนมีความเป็นเช่นนั้นของมันเอง
 • ว่างจากตัวตนเมื่อใดก็หมดเหตุปัจจัยให้ต้องทุกข์
 • เข้าถึงหัวใจของพระธรรมจะเห็นความไม่น่าเอาในทุกสิ่ง
 • เพราะยึดถือกิริยาว่าเป็นของตนจึงส่งผลให้เกิดกรรม
 • เมื่อรู้ว่าไม่มีอะไรยึดถือได้ก็จะสมัครใจดับไม่เหลือ
 • เป็นพุทธบริษัทต้องเข้าใจความเป็นเช่นนั้นเองให้ได้
 • ความทุกข์ไม่อาจเกิดขึ้นได้ถ้าใจปรากฎ “ความเป็นเช่นนั้นเอง”
 • เข้าถึงความเป็นเช่นนั้นได้จิตใจสงบพบนิพพาน
 • สวดมนต์ชนะโรค
 • สำดับการสวดมนต์
  ๑. บทกราบพระรัตนตรัย
  ๒. บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
  ๓. บทไตรสรณคมน์
  ๔. บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย (อิสวาสุ)
  ๕. บทติลักขณาทิคาถา (ไตรลักษณ์)
  ๖. บทภารสุตตคาถา (ขันธ์ ๕ ภาระหนัก)
  ๗. บททวัตติงสาการปาฐะ
  ๘. บทพิจารณาสังขาร
  ๙. บทอภิณหปัจจเวกขณะ
  ๑๐. บทโพชฌังคปริตร
  ๑๑. บทสัพพมงคลคาถา
  ๑๒. ทำสมาธิรักษาโรค
 • ลมหายใจ ช่วยขับไล่ความร้อน ถอนพิษไข้
  ๑๓. บทแผ่เมตตาให้ตนเอง
  ๑๔. บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
  ๑๕. บทแผ่ส่วนกุศล
  ๑๖. บทอธิษฐานจิต