ชุด ความเข้าใจพุทธศาสนา

550฿

คำอธิบาย

คัมภีร์เทศน์ กัณฑ์เทศน์ ชุด ความเข้าใจพุทธศาสนา

ความเข้าใจพระพุทธศาสนา
กัณฑ์ที่ ๑ เรื่อง รากฐานพุทธศาสน์
กัณฑ์ที่ ๒ เรื่อง หลักศาสนา
กัณฑ์ที่ ๓ เรื่อง จริยศาสตร์แนวพุธ
กัณฑ์ที่ ๔ เรื่อง ตายแล้ววิญญาณไปไหน
กัณฑ์ที่ ๕ เรื่อง หลักธรรมะชั้นในพัฒนาใจ
กัณฑ์ที่ ๖ เรื่อง ทำลายอวิชชา
กัณฑ์ที่ ๗ เรื่อง ทูตแห่งสวรรค์
กัณฑ์ที่ ๘ เรื่อง ตายแล้วเกิด
กัณฑ์ที่ ๙ เรื่อง พุทธศาสนาเกิดในอินเดีย
กัณฑ์ที่ ๑๐ เรื่อง วงจรชีวิต