กฏแห่งกรรม วิธีใช้หนี้พ่อแม่ อานิสงส์สวดพุทธคุณ (พกพา)

15฿

รหัส isbn 978-616-268-559-0
ขนาดสินค้า 9 x 16.5  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 60  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 4  สี
จำนวนหน้า 48  หน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม

กฏแห่งกรรม วิธีใช้หนี้พ่อแม่ อานิสงส์สวดพุทธคุณ (พกพา)

สารบัญ

กฎแห่งกรรม

เหนือฟ้ายังมีกฎแห่งกรรม
สิ่งนำาอันตรายสู่ชีวิต
น้อมจิตศรัทธา
ไม่มีคำาว่าดลบันดาล
สัตว์โลกเป็นไปตามกรรม
คำากลางๆ ยังไม่บ่งชั่ว-ดี
ตัวบ่งชี้กรรม
มีเจตนาทำา กรรมจึงตามมา มีผลบุญบาป ถึงนับเป็นกรรม คิดชั่ว ทำาให้ตัวเสียหาย
ดูด้วยตาเนื้อถึงไม่เชื่อกรรม ดี-ชั่วอย่างไร? ใจเรารู้ดี
มีจิตสำานึกผิด ชีวิตหมดเวรกรรม กรรมชั่วแก้ได้ด้วยกรรมดี

วิธีใช้หนี้พ่อแม่

หนี้ที่ไม่มีวันสูญ
บุญคุณอันยิ่งใหญ่
วันเกิดเรา วันตายใคร
อย่าได้หลงลืมท่าน
วันกตัญญู
ต้นทุนอุ้มชูชีวิต
ตั้งจิตขออโหสิกรรม
วิธีทำาตอบอย่างเลิศ
พระผู้ประเสริฐกว่าใคร
พระอรหันต์ในบ้าน
คุณธรรมที่หนึ่งในโลกา
๑. เลี้ยงบิดรมารดาตอบแทนคุณ
๒. เกื้อหนุนช่วยท่านทำางาน
๓. ชื่อเสียงของวงศ์วานต้องรักษา
๔. ทำาตัวให้คู่ควรค่ารับมรดก
๕. ท่านลาจากโลกทำาบุญอุทิศให้ ยาอายุวัฒนะบำารุงใจพ่อแม่

อานิสงส์สวดพระพุทธคุณ