บทสวดมนต์

ไหว้พระเคราะห์ สืบชะตา ต่ออายุ

บทสวดมนต์ไหว้พระเคราะห์ สืบชะตา ต่ออายุ

บทสืบชะตา ซึ่งเป็นบทสวดที่ผสมผสานระหว่างพุทธศาสนากับความเชื่อทางพราหมณ์เข้าด้วยกัน เช่น บทสวดบูชาพระเคราะห์ คาถาบูชาดวง บทไหว้นพเคราะห์ บทอุณหิสสวิชัย ป้องกันภัยต่างๆ และป้องกันการตายก่อนอายุขัย คาถาเสริมบารมี เมื่อสวดภาวนาแล้วจะทำให้บังเกิดลาภผล มีสุข ร่ำรวย บารมีแก่กล้า เจริญรุ่งเรือง ไม่ตกต่ำอาภัพอับจน บทไหว้เทพพระเคราะห์ สวดบูชาเทพพระเคราะห์ที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาเสวยอายุและแทรกในดวงชะตา ตามลำดับ เพื่อมิให้เกิดเคราะห์ร้าย เสนียดจัญไร ในขณะที่พระเคราะห์นั้นๆ ฯลฯ

คำบูชาพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา,
พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ. (กราบ)
ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม,
ธัมมัง นะมัสสามิ. (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
สังฆัง นะมามิ. (กราบ)

คำนมัสการพระพุทธเจ้า

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต
สัมมาสัมพุทธัสสะ. (๓ จบ)


บทไตรสรณคมน์

พุทธัง ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ.
ธัมมัง ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ.
สังฆัง ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ.
ทุติยัมปิ พุทธัง ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ.
ทุติยัมปิ ธัมมัง ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ.
ทุติยัมปิ สังฆัง ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ.
ตะติยัมปิ พุทธัง ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ.
ตะติยัมปิ ธัมมัง ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ.
ตะติยัมปิ สังฆัง ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ.


บทอุณหิสสวิชัย

มีอานุภาพให้รอดพ้นจากโทษทางคดีความ โทษจากอมนุษย์ เพลิงเผาผลาญ เสือ นาค สัตว์มีพิษ ภูตผีปีศาจ และให้รอดพ้นจากการตายก่อนหมดอายุขัย


อัตถิ อุณ๎หิสสะ วิชะโย
ธัมโม โลเก อะนุตตะโร
สัพพะสัตตะหิตัตถายะ
ตัง ต๎วัง คัณ๎หาหิ เทวะเต
ปะริวัชเช ราชะทัณเฑ
อะมะนุสเสหิ ปาวะเก
พ๎ยัคเฆ นาเค วิเส ภูเต
อะกาละมะระเณนะ วา
สัพพัส๎มา มะระณา มุตโต
ฐะเปต๎วา กาละมาริตัง
ตัสเสวะ อานุภาเวนะ
โหตุ เทโว สุขี สะทา
สุทธะสีลัง สะมาทายะ
ธัมมัง สุจะริตัง จะเร
ตัสเสวะ อานุภาเวนะ
โหตุ เทโว สุขี สะทา
ลิกขิตัง จินติตัง ปูชัง
ธาระณัง วาจะนัง คะรุง
ปะเรสัง เทสะนัง สุต๎วา
ตัสสะ อายุ ปะวัฑฒะตีติ.

บทคาถาเสริมบารมี

เป็นบทสวดประจำตัวของหลวงพ่อเงิน แห่งวัดบางคลาน เมื่อสวดภาวนาแล้วจะทำให้บังเกิดลาภผล มีสุข ร่ำรวย บารมีแก่กล้า เจริญรุ่งเรือง ไม่ตกต่ำอาภัพอับจน (จัดเรียงองค์ธรรมตามพระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๔ ข้อ ๒๖๙)


โลกุตตะรัง มัคคัง ฌานัง
โลกุตตะรัง สะติปัฏฐานัง ฌานัง
โลกุตตะรัง สัมมัปปะธานัง ฌานัง
โลกุตตะรัง อิทธิปาทัง ฌานัง
โลกุตตะรัง อินท๎ริยัง ฌานัง
โลกุตตะรัง พะลัง ฌานัง
โลกุตตะรัง โพชฌังคัง ฌานัง
โลกุตตะรัง สัจจัง ฌานัง
โลกุตตะรัง สะมะถัง ฌานัง
โลกุตตะรัง ธัมมัง ฌานัง
โลกุตตะรัง ขันธัง ฌานัง
โลกุตตะรัง อายะตะนัง ฌานัง
โลกุตตะรัง ธาตุง ฌานัง
โลกุตตะรัง อาหารัง ฌานัง
โลกุตตะรัง ผัสสัง ฌานัง
โลกุตตะรัง เวทะนัง ฌานัง
โลกุตตะรัง สัญญัง ฌานัง
โลกุตตะรัง เจตะนัง ฌานัง
โลกุตตะรัง จิตตัง ฌานัง
โลกุตตะรัง สะวาหะ
โลกุตตะรัง สะวาหายะ.

บทสวดพุทธคุณสืบชะตา

เป็นบทสวดบูชาพุทธคุณ ๙ ประการ ขณะสวดให้น้อมจิตรำลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าน้อมเข้ามาสถิตในกายในใจของตน มีอานุภาพขจัดภัยอันตรายและเคราะห์ร้ายให้หมดสิ้นไป

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง
อิติปิ โส ภะคะวา สัมมาสัมพุทโธ
อิติปิ โส ภะคะวา วิชชาจะระณะสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา สุคะโต
อิติปิ โส ภะคะวา โลกะวิทู
อิติปิ โส ภะคะวา อะนุตตะโร
ปุริสะทัมมะสาระถิ
อิติปิ โส ภะคะวา สัตถา เทวะมะนุสสานัง
อิติปิ โส ภะคะวา พุทโธ
อิติปิ โส ภะคะวา ภะคะวาติ.
พุทโธ เม นาโถ, ธัมโม เม นาโถ,
สังโฆ เม นาโถ
พระพุทธะคุณัง พระธัมมะคุณัง
พระสังฆะคุณัง.
อิติปิ โส ภะคะวา สารพัดกำจัด
อิติปิ โส ภะคะวา สารพัดกำจาย
อิติปิ โส ภะคะวา สารพัดหลุ้ย
อิติปิ โส ภะคะวา สารพัดหลุด
อิติปิ โส ภะคะวา ถอนหลัก
อิติปิ โส ภะคะวา ถอนคง
อิติปิ โส ภะคะวา ถอนเขี้ยว
อิติปิ โส ภะคะวา ถอนงา
อิติปิ โส ภะคะวา ถอนสารพัดเคราะห์
อิติปิ โส ภะคะวา ถอนสารพัดโศก
อิติปิ โส ภะคะวา ถอนสารพัดโรค
อิติปิ โส ภะคะวา ถอนเพลี่ยง
อิติปิ โส ภะคะวา ถอนไฟ
อิติปิ โส ภะคะวา ถอนเสนียดจัญไร
อิติปิ โส ภะคะวา สะวาหะ
อิติปิ โส ภะคะวา สะวาหายะ.

บทบูชาพระเคราะห์ทั้ง ๙

เป็นบทสวดบูชาดาวพระเคราะห์ทั้ง ๙ ภายใต้พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ มีอานุภาพขจัดทุกข์โศกโรคภัย เจริญด้วยลาภ อายุ วรรณะ สุขะ พละ

อาทิจจัสสะ อิมัส๎มิญจะ พุทธะคุณัง, อาทิจจัสสะอิมัส๎มิญจะ ธัมมะคุณัง, อาทิจจัสสะ อิมัส๎มิญจะ สังฆะคุณัง, สัพพะทุกขา สัพพะภะยา สัพพะโรคา วิวัชชะเย มะหาลาโภ อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง ภะวันตุ เม.

จันทัสสะ อิมัส๎มิญจะ พุทธะคุณัง, จันทัสสะ อิมัส๎มิญจะ ธัมมะคุณัง, จันทัสสะ อิมัส๎มิญจะ สังฆะคุณัง, สัพพะทุกขาสัพพะภะยา สัพพะโรคา วิวัชชะเย มะหา-ลาโภ อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง ภะวันตุ เม.

อังคารัสสะ อิมัส๎มิญจะ พุทธะคุณัง, อังคารัสสะ อิมัส๎มิญจะ ธัมมะคุณัง, อังคารัสสะ อิมัส๎มิญจะ สังฆะคุณัง, สัพพะทุกขา สัพพะภะยา สัพพะโรคา วิวัชชะเย มะหา-ลาโภ อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง ภะวันตุ เม.

พุธัสสะ อิมัส๎มิญจะ พุทธะคุณัง, พุธัสสะ อิมัส๎มิญจะ ธัมมะคุณัง, พุธัสสะ อิมัส๎มิญจะ สังฆะคุณัง, สัพพะทุกขา สัพพะภะยาสัพพะโรคา วิวัชชะเย มะหาลาโภ อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง ภะวันตุ เม.

ผุสัสสะ อิมัส๎มิญจะ พุทธะคุณัง, ผุสัสสะ อิมัส๎มิญจะ ธัมมะคุณัง, ผุสัสสะ อิมัส๎มิญจะ สังฆะคุณัง, สัพพะทุกขา สัพพะภะยา สัพพะโรคา วิวัชชะเย มะหาลาโภ อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง ภะวันตุ เม.

สุกะรัสสะ อิมัส๎มิญจะ พุทธะคุณัง, สุกะรัสสะ อิมัส๎มิญจะ ธัมมะคุณัง, สุกะรัสสะ อิมัส๎มิญจะ สังฆะคุณัง, สัพพะ-ทุกขา สัพพะภะยา สัพพะโรคา วิวัชชะเย มะหาลาโภ อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง ภะวันตุ เม.

โสรัสสะ อิมัส๎มิญจะ พุทธะคุณัง, โสรัสสะ อิมัส๎มิญจะ ธัมมะคุณัง, โสรัสสะ อิมัส๎มิญจะ สังฆะคุณัง, สัพพะทุกขา สัพพะภะยา สัพพะโรคา วิวัชชะเย มะหาลาโภ อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง ภะวันตุ เม.

ราหุสสะ อิมัส๎มิญจะ พุทธะคุณัง, ราหุสสะ อิมัส๎มิญจะ ธัมมะคุณัง, ราหุสสะ อิมัส๎มิญจะ สังฆะคุณัง, สัพพะทุกขา สัพพะภะยา สัพพะโรคา วิวัชชะเย มะหา-ลาโภ อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง ภะวันตุ เม.

เกตุสสะ อิมัส๎มิญจะ พุทธะคุณัง, เกตุสสะ อิมัส๎มิญจะ ธัมมะคุณัง, เกตุสสะ อิมัส๎มิญจะ สังฆะคุณัง, สัพพะทุกขา สัพพะภะยา สัพพะโรคา วิวัชชะเย มะหาลาโภ อายุวัณโณ สุขัง พะลัง ภะวันตุ เม.

คาถาบูชาดวง

เป็นบทสวดบูชาเทพพระเคราะห์ทั้ง ๙ อันได้แก่ พระอาทิตย์ พระจันทร์ พระอังคาร พระพุธ พระพฤหัสฯ พระศุกร์ พระเสาร์ พระราหู และพระเกตุ ให้ช่วยบันดาลลาภน้อยใหญ่ให้บังเกิดขึ้นแก่ตน และขอให้ช่วยขจัดสรรพทุกข์ โศก โรคภัย ให้พินาศย่อยยับไป

นะโม เม สัพพะเทวานัง
สัพพะคะระหะ จะ เทวานัง
สุริยัญจะ ปะมุญจะถะ
สะสิ ภุมโม จะ เทวานัง
วุโธ ลาภัง ภะวิสสะติ
ชีโว สุกะโร จะ มะหาลาภัง
โสโร ราหู เกตุ จะ มะหาลาภัง
สัพพะภะยัง วินาสสันติ
สัพพะทุกขัง วินาสสันติ
สัพพะโรคัง วินาสสันติ
ลักขะณา อะหัง วันทามิ สัพพะทา
สัพเพ เทวา มัง ปาละยันตุ สัพพะทา
เอเตนะ มังคะละเตเชนะ
สัพพะ โสตถี ภะวันตุ เม.


บทสวดไหว้เทพพระเคราะห์

สวดบูชาเทพพระเคราะห์ที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาเสวยอายุและแทรกในดวงชะตา ตามลำดับ เพื่อมิให้เกิดเคราะห์ร้าย เสนียดจัญไร ในขณะที่พระเคราะห์นั้นๆ เข้าเสวยอายุในดวงชะตา เรียงตามลำดับพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุ

อิติปิ โส ภะคะวา ข้าจะไหว้พระอาทิตย์เทวา ขอเชิญพระอาทิตย์เสด็จลงมา รักษาอายุพวกเราได้ ๖ ปี มาเวียนรอบในราศีในเที่ยงคืนในราตรี ต้องลัคน์ต้องจำ สัพพะเคราะห์ตัวนอก สัพพะเคราะห์ตัวใน สารพัดทุกข์ สารพัดโศก สารพัดโรค สารพัดภัย สารพัดเคราะห์ เสนียดจัญไร ขออย่าให้มีภัย ให้มีแต่ชัยมงคล คุ้มโทษที่โทสา วิญญาณะสัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา.

อิติปิ โส ภะคะวา ข้าจะไหว้พระจันทร์เทวา ขอเชิญพระจันทร์เสด็จลงมา รักษาอายุพวกเราได้ ๑๕ ปี มาเวียนรอบในราศี ในเที่ยงคืนในราตรี ต้องลัคน์ต้องจำ สัพพะเคราะห์ตัวนอก สัพพะเคราะห์ตัวใน สารพัดทุกข์ สารพัดโศก สารพัดโรค สารพัดภัย สารพัดเคราะห์ เสนียดจัญไร ขออย่าให้มีภัย ให้มีแต่ชัยมงคล คุ้มโทษที่โทสา วิญญาณะ สัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา.

อิติปิ โส ภะคะวา ข้าจะไหว้พระอังคารเทวา ขอเชิญพระอังคารเสด็จลงมา รักษาอายุพวกเราได้ ๘ ปี มาเวียนรอบในราศีในเที่ยงคืนในราตรี ต้องลัคน์ต้องจำ สัพพะเคราะห์ตัวนอก สัพพะเคราะห์ตัวใน สารพัดทุกข์ สารพัดโศก สารพัดโรค สารพัดภัย สารพัดเคราะห์ เสนียดจัญไร ขออย่าให้มีภัย ให้มีแต่ชัยมงคล คุ้มโทษที่โทสา วิญญาณะสัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา.

อิติปิ โส ภะคะวา ข้าจะไหว้พระพุธเทวา ขอเชิญพระพุธเสด็จลงมา รักษาอายุพวกเราได้ ๑๗ ปี มาเวียนรอบในราศีในเที่ยงคืนในราตรี ต้องลัคน์ต้องจำ สัพพะเคราะห์ตัวนอก สัพพะเคราะห์ตัวใน สารพัดทุกข์ สารพัดโศก สารพัดโรค สารพัดภัย สารพัดเคราะห์ เสนียดจัญไร ขออย่าให้มีภัย ให้มีแต่ชัยมงคล คุ้มโทษที่โทสา วิญญาณะ สัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา.

อิติปิ โส ภะคะวา ข้าจะไหว้พระเสาร์เทวา ขอเชิญพระเสาร์เสด็จลงมา รักษาอายุพวกเราได้ ๑๐ ปี มาเวียนรอบในราศีในเที่ยงคืนในราตรี ต้องลัคน์ต้องจำ สัพพะเคราะห์ตัวนอก สัพพะเคราะห์ตัวใน สารพัดทุกข์ สารพัดโศก สารพัดโรค สารพัดภัย สารพัดเคราะห์ เสนียดจัญไร ขออย่าให้มีภัย ให้มีแต่ชัยมงคล คุ้มโทษที่โทสา วิญญาณะ สัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา.

อิติปิ โส ภะคะวา ข้าจะไหว้พระพฤหัสฯเทวา ขอเชิญพระพฤหัสฯ เสด็จลงมา รักษาอายุพวกเราได้ ๑๙ ปี มาเวียนรอบในราศี ในเที่ยงคืนในราตรี ต้องลัคน์ต้องจำ สัพพะเคราะห์ตัวนอก สัพพะเคราะห์ตัวใน สารพัดทุกข์ สารพัดโศก สารพัดโรค สารพัดภัย สารพัดเคราะห์ เสนียดจัญไร ขออย่าให้มีภัย ให้มีแต่ชัยมงคล คุ้มโทษที่โทสา วิญญาณะสัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา.

อิติปิ โส ภะคะวา ข้าจะไหว้พระราหูเทวา ขอเชิญพระราหูเสด็จลงมา รักษาอายุพวกเราได้ ๑๒ ปี มาเวียนรอบในราศีในเที่ยงคืนในราตรี ต้องลัคน์ต้องจำ สัพพะเคราะห์ตัวนอก สัพพะเคราะห์ตัวใน สารพัดทุกข์ สารพัดโศก สารพัดโรค สารพัดภัย สารพัดเคราะห์ เสนียดจัญไร ขออย่าให้มีภัย ให้มีแต่ชัยมงคล คุ้มโทษที่โทสา วิญญาณะ สัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา.

อิติปิ โส ภะคะวา ข้าจะไหว้พระศุกร์เทวา ขอเชิญพระศุกร์เสด็จลงมา รักษาอายุพวกเราได้ ๒๑ ปี มาเวียนรอบในราศีในเที่ยงคืนในราตรี ต้องลัคน์ต้องจำ สัพพะเคราะห์ตัวนอก สัพพะเคราะห์ตัวใน สารพัดทุกข์ สารพัดโศก สารพัดโรค สารพัดภัย สารพัดเคราะห์ เสนียดจัญไร ขออย่าให้มีภัย ให้มีแต่ชัยมงคล คุ้มโทษที่โทสา วิญญาณะสัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา.

อิติปิ โส ภะคะวา ข้าจะไหว้พระเกตุเทวา ขอเชิญพระเกตุเสด็จลงมา รักษาอายุพวกเราได้ ๙ ปี มาเวียนรอบในราศี ในเที่ยงคืนในราตรี ต้องลัคน์ต้องจำ สัพพะเคราะห์ตัวนอก สัพพะเคราะห์ตัวใน สารพัดทุกข์ สารพัดโศก สารพัดโรค สารพัดภัย สารพัดเคราะห์ เสนียดจัญไร ขออย่าให้มีภัย ให้มีแต่ชัยมงคล คุ้มโทษที่โทสา วิญญาณะสัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา.

อธิษฐานอโหสิกรรม

กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง
สัญจิจจะกัมมัง อะสัญจิจจะกัมมัง
ขะมันตุ เม อะโหสิกัมมัง ภะวะตุ เม.

กรรมใดๆ ที่ข้าพเจ้าได้ทำล่วงเกินแก่ผู้ใด โดยตั้งใจก็ดี ไม่ได้ตั้งใจก็ดี จงยกโทษให้เป็นอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้า แม้กรรมใดที่ใครทำแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าอโหสิกรรมให้ยกถวายเป็นอภัยทาน
ให้เขาเหล่านั้นมีเมตตาจิต คิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้า จะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไป
ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี้ ขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัว พ้นจากความทุกข์ยากลำบากเข็ญใจ ปรารถนาสิ่งใด อันเป็นไปโดยธรรม ขอให้สิ่งนั้น จงพลันสำเร็จด้วยเทอญ.
นิพพานะปัจจะโย โหตุ.


กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร

ข้าพเจ้า ขออุทิศบุญจากการสวดพระพุทธมนต์นี้ ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ที่ได้เคยล่วงเกินท่านไว้ ไม่ว่าจะอยู่ภพภูมิใด ขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้ ท่านที่มีทุกข์ ขอให้พ้นจากทุกข์ ท่านที่มีสุข ขอให้สุขยิ่งๆ ขึ้นไป เมื่อเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ได้รับบุญที่ข้าพเจ้าอุทิศให้นี้ โปรดอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าให้เข้าถึงความเป็นผู้พ้นทุกข์ ด้วยอำนาจบุญที่อุทิศให้นี้ด้วยเทอญ.


คำกรวดน้ํำ (ย่อ)


อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย.

ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข.

คัดจากบางส่วนของหนังสือ สวดมนต์พุทธานุภาพ

Related posts