บทความสาระทั่วไป

วิสาขบูชา วันแห่งการตื่น รู้ เบิกบาน

วันวิสาขบูชา หรือวันสำคัญสากลของโลก ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ของทุกปี มีเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า 3 ประการ คือ เป็นที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน

เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในวันเดียวกันนี้มีนัยะสำคัญ 2 ประการ คือ

🙏นัยะที่หนึ่ง : หมายถึง การเกิด ตรัสรู้ และปรินิพพาน ในวันเดียวกันแต่คนละปี คือ ทรงประสูติ ในวันเพ็ญเดือน 6 ณ สวนลุมพินี ก่อนพุทธศักราช 80 ปี ทรงตรัสรู้ในวันเพ็ญเดือน 6 ณ ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ก่อนพุทธศักราช 45 ปี ทรงปรินิพพาน ในวันเพ็ญเดือน 6 ณ ใต้ต้นสาละ เมืองกุสินารา ก่อนพุทธศักราช 1 ปี

🙏นัยะที่สอง : หมายถึงพระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน พร้อมกันในวันเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อพระองค์ทรงตรัสรู้ ก็ทรงเกิดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทันที และในขณะที่ทรงตรัสรู้เกิดเป็นพระพุทธเจ้า ก็ทรงปรินิพพาน คือดับกิเลสได้หมดสิ้น

ดังนั้น วันวิสาขบูชา ในความหมายหนึ่งจึงเป็นที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ เกิดเป็นพระพุทธเจ้า และดับกิเลสในวันและเวลาเดียวกัน

วันวิสาขบูชาได้ชื่อว่าเป็นวันแห่งพุทธะ หรือวันแห่งพระพุทธเจ้า พุทธะ แปลว่า ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน

เมื่อวันนี้เวียนมาถึง หัวใจสำคัญนอกจากจะเป็นวันบูชาคุณของพระพุทธเจ้าแล้ว อีกความมุ่งหมายหนึ่ง ก็เป็นการกระตุ้นเตือนให้เราได้เร่งทำความดี ปฏิบัติตนให้เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ตามรอยแห่งพระพุทธเจ้า

บทความโดย.. ศักดิ์สิทธิ์ พันธ์ุสัทธ์ บก.สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง

Related posts