บทความสาระทั่วไป

คำถวายหนังสือ

ศาสนพิธี
การถวายทานหนังสือ

๑. เตรียมหนังสือที่ต้องการจะถวายให้พร้อม

๒. แจ้งความประสงค์ที่จะถวายทานให้สงฆ์ทราบ และกำหนดเวลาให้เรียบร้อย

๓. ครั้นถึงเวลาที่กำหนดไว้ ผู้ถวายทานพึงปฎิบัติดังนี้

– จุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชา (จุดเทียนด้านซ้ายมือเราก่อน)

– อาราธนาศีล และรับศีล

– กล่าวคำถวายสังฆทาน-ธรรมทาน

– พระสงฆ์กล่าวอนุโมทนา ขณะพระว่าบทยถา… ให้กรวดน้ำ เมื่อพระขึ้นบท สัพพี…

ให้เทน้ำจนหมดแล้วประนมมือรับพรไปจนจบ กราบ ๓ ครั้ง เป็นอันเสร็จพิธี

คำอาราธนาศีล

ะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ

ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ

ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต ฯลฯ ยาจามะ

ตะติยัมปิ มะยัง ภันต ฯลฯ ยาจามะ ฯ

(คนเดียวเปลี่ยน มะยัง เป็น อะหัง, ยาจามะ เป็น ยาจามิ)

คำถวายหนังสือธรรมะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
(3 จบ)

ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ปะฎิชานาตุ, มะยัง ภันเต เอตานิ ธัมมะปะริยายะปัณณานิ ,

สะปะ ริวารานิ พุทธะสาสะนิกานัง ปาวะจะนัสสะ อุคคะหะณัตถายะ,

สังฆัสสะ นิยยาเทมะ , สาธุ โน ภันเต , อะยัง พุทธะสาสะนิกานัง,

ปาวะจะนัสสะ อุคคะหะณัตถายะ ธัมมะปะริยาปัณณานัง ,

ทานัสสะ อานิสังโส , อัมหากัญเจวะ มาตาปิตุอาทีนัญจะ ปิยะชะนานัง,

ทีฆะรัตตัง , หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ ฯ

คำแปล

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์จงทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบถวายหนังสือธรรมะ พร้อมกับของบริวารเหล่านี้ แก่พระสงฆ์เพื่อประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ศึกษาคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขออานิสงส์แห่งการถวายหนังสือธรรมะ เพื่อประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ศึกษาคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลาย มีมารดา บิดา เป็นต้นด้วย ตลอดกาลนานเทอญ ฯ

คำกรวดน้ำแบบย่อ

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย ฯ
ขอบุญนี้จงสำเร็จ แก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอญาติทั้งหลายจงเป็นสุข ๆ เถิด ฯ

คำอธิษฐานแบบย่อ

นิพพานปัจจะโย โหตุ
ขอบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ถึงพระนิพพานด้วยเถิด ฯ

คำอธิษฐานแบบยาว

ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำดีแล้วนี้จงเป็นปัจจัยให้เกิดปัญญาดวงตาเห็นธรรมถึงซึ่งความพ้นทุกข์ คือพระนิพพานเทอญ หากแม้นพระนิพพานจะยังไม่ปรากฏเพียงใดขึ้นชื่อว่าความไม่มี,ความไม่รู้,ความขัดสนจนยาก จงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าตลอดกาลทุกเมื่อ

ขอข้าพเจ้าจงมีความสะดวกคล่องตัวทุกประการ ทั้งในการดำรงชีวิต, การบำเพ็ญทาน,ศีล,ภาวนา ตราบเข้าสู่พระนิพพาน และขอบุญนี้ยังให้กายของข้าพเจ้าแข็งแรงช่วยเหลือตนเองได้จนถึงที่สุดของชีวิต

หากแม้นยังต้องเวียนเกิดเวียนตายอยู่เพียงใด ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นไปในฝ่ายสัมมาทิฐิเพียงฝ่ายเดียว ขอจงได้บังเกิดอยู่แต่ในสุคติโลกสวรรค์และโลกมนุษย์ เป็นผู้ได้เพศบริสุทธิ์ ได้พบพระพุทธศาสนา เกิดในตระกูลสัมมาทิฐิ อยู่ในท่ามกลางกัลยาณมิตร ได้พบสัตบุรุษ ผู้รู้ธรรมอันประเสริฐ และมีกรรมสัมพันธ์อันดี ได้ฟัง,ศึกษาและปฏิบัติธรรมจนถึงซึ่งพระนิพพานเทอญ

บาปกรรมอันใดที่ข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพลั้งที่ได้กระทำแล้วแต่ปฐมชาติ ปฐมกัลป์ นับแต่เกิดมาเป็นมนุษย์ขออย่าได้มีโอกาสส่งผล ขอจงกลายเป็นอโหสิกรรม ขอกุศลที่ข้าพเจ้ากระทำไว้ดีแล้วจงส่งผลก่อนเป็นบุญศักดิ์สิทธิ์ มีฤทธิ์ มีเดช มีอานุภาพเป็นอัศจรรย์ ขอความปรารถนาทั้งหลายทั้งปวงของข้าพเจ้า จงเป็นผลสำเร็จ จงเป็นผลสำเร็จ จงเป็นผลสำเร็จ ด้วยอานุภาพ แห่งพระพุทธเจ้า,พระธรรมเจ้า,พระอรหันต์เจ้าและพระอริยะสงฆ์เจ้าทั้งปวงเทอญ.

Related posts

Leave a Comment